Oppaan Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2019-2020 (180 op)

BSc in Energy Techology is taught in Finnish


Perustietoja

• tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
• alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
• laajuus 180 op
• opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.


Osaamistavoitteet

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto kehittää opiskelijan taitoja ja valmiuksia energiantuotannon, -jakelun ja –käytön osalta.
Opiskelija tutustuu eri energiantuotantomuotoihin ja oppii periaatteet eri tuotantomuodosta. Opinnot ovat yhdistelmä teknologiaa ja luonnontieteitä – matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Opiskelija oppii ymmärtämään eri energiantuotantomuotoja, kuten aurinkoenergia, tuuli-, höyryvoimalaitokset ja ydintekniikka, sekä käytön että turvallisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää eri tuotantomuotoja suhteessa toisiinsa ja osaa arvioida niiden ympäristövaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Energiatekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet diplomi-insinöörin opintoihin.

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusilmiöt
• soveltaa lämpötekniikan perusyhtälöitä energianmuuntoon liittyvien prosessien tarkastelussa
• kuvata energiatekniikkaan liittyvien laitteiden (kattilat, turbiinit, kompressorit, puhaltimet, lämmönsiirtimet) rakenne ja toimintaperiaate
• laskea laitteiden toiminta-arvoja ja selittää laitteiden mitoitusperiaatteet ja ymmärtää niiden suunnitteluperiaatteet
• kuvata eri energianmuuntoprosessien toiminta- ja suunnitteluperiaatteet
• vertailla eri energianmuuntoprosessien soveltuvuutta käyttökohteisiin tekniseltä, taloudelliselta ja ympäristön kannalta
• hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida lähteiden laatua ja luotettavuutta
• viestiä suullisesti ja kirjallisesti kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä.


Tutkintorakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu
• yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
• energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
• sivuopintokokonaisuudesta.


Lisätietoja Uni-portaalissa:
Energiatekniikan kandidaatin opinnot