Oppaan Diplomi-insinööri Sähkötekniikka, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sähkötekniikan DI-ohjelma 2019-2020, Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)


Perustietoja

• tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
• ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
• laajuus 120 op
• opinnot on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.


Sähkötekniikan DI-tutkinnon osaamistavoitteet

Sähkötekniikan diplomi-insinööri kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tiedonhakuun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Hänellä on kyky toimia ryhmän jäsenenä, suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia hankkeita sekä kommunikoida niihin liittyen. Sähkötekniikasta valmistunut on tietoinen alansa eettisistä ulottuvuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja hän kykenee arvioimaan kriittisesti myös alansa tulevaisuutta.

Sähkötekniikasta valmistuneella on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa. Teknisten valmiuksien lisäksi opintojaan voi täydentää laajemmilla talouden opinnoilla. Yrityshenkiset opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa esimerkiksi talouden opintoja oman yrityksen perustamiseksi. Kansainvälisestä toiminnasta ja kieliopinnoista kiinnostuneille yliopistomme tarjoaa laajan kielivalikoiman sekä erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon tai -harjoitteluun ulkomaille. Koulutus antaa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

DI-tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu syventymisopinnoissa tarkemmin moduulikohtaisesti.

1. Sähköverkot

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella sähkönjakeluverkkoja ja johtaa sähköverkkoliiketoiminnan kehittämistä, sisältäen sähköteknisen suunnittelun, suojauksen suunnittelun, verkkojen teknis-taloudellisen mitoituksen sekä sähköverkkoliiketoiminnan strategisen suunnittelun ottaen huomioon sähköverkkoihin liittyvän regulaation rajoitteet ja mahdollisuudet. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää alan tuoreinta tutkimustietoa ja tunnistaa keskeiset teknisen ja sähkömarkkinakehityksen vaikutukset sähköenergiajärjestelmässä.

2. Electricity Market

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää sähkö- ja päästöoikeusmarkkinoiden toiminnan pääpiirteet ja pystyy soveltamaan näitä tietoja ja taitoja sähkömarkkinoiden operatiivisessa toiminnassa. Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen ydinajatuksen ja merkityksen. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää alan tuoreinta tutkimustietoa ja tunnistaa keskeiset teknisen ja sähkömarkkinakehityksen vaikutukset sähköenergiajärjestelmässä.

3. Electrical Drives
Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkökäyttöjen järjestelmäkokonaisuuksia (sis. mm. taajuudenmuuttaja, sähkömoottori tai -generaattori ja mekaaninen kuorma). Opiskelija ymmärtää pyörivien sähkökoneiden vektorisäätömenetelmiä ja osaa suunnitella taajuudenmuuttajan ohjaus- ja säätöalgoritmeja sekä sovellustason ohjelmia. Opiskelija osaa mallintaa eri sähkökoneiden toimintaa sekä käyttää sähkömekaanisten järjestelmien ja sen osien simulointityökaluja. Lisäksi opiskelija osaa mitoittaa ja valita sovelluskohteeseen sopivat sähkökäytön komponentit.

4. Power Electronics
Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata keskeisimpien tasa- ja vaihtosuuntaajien sekä hakkuriteholähteiden toiminta- ja ohjausperiaatteet. Opiskelija osaa suunnitella tehoelektroniikan päävirtapiiriratkaisuja eri sovelluskohteisiin ja mitoittaa laitteiden jäähdytyksen. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella sähkömagneettisia komponentteja sekä tunnistaa keskeiset häviömekanismit ja häiriölähteet.

5. Design of Electrical Machines

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja käyttää sähkökoneita sekä kehittää sähkökäyttöjen järjestelmäkokonaisuuksia (sis. mm. taajuudenmuuttaja, sähkömoottori tai -generaattori ja mekaaninen kuorma). Opiskelija osaa mallintaa ja simuloida sähkömoottorikäyttöjä sekä soveltaa numeerisen kenttäratkaisun työkaluja. Opiskelija osaa suunnitella taajuudenmuuttajan sovellustason ohjelmia. Lisäksi opiskelija osaa perusteet taajuusmuuttajien ohjaus- ja säätöalgoritmien kehittämiseksi.

6. Electric Conversion Systems

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten tehoelektroniikkapohjaisten sähköenergianmuuntojärjestelmien keskeisimmät toimintaperiaatteet, komponenttiteknologian ja säätöperiaatteet. Opiskelija osaa suunnitella perustopologian sekä valita ja mitoittaa komponentit erilaisiin sähköenergian muuntosovelluksiin. Opinnoissa perehdytään erityisesti teollisuuskäyttöihin, laivasähköjärjestelmiin, sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin sekä smart grid ja tuuli- ja aurinkovoimalateknologiaan.

7. Solar Economy

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata uusiutuvan energiantuotannon laitetekniikkaa sekä tunnistaa uusiutuvan energiantuotannon projekteihin ja talouteen liittyviä kysymyksiä. Tämän lisäksi opiskelija osaa kuvata ja selittää uusiutuvan energian muuntoprosesseja sekä kykenee luotettavaan investointi- ja systeemisuunnitteluun.

8. Control and Automation

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laatia säätösovelluksille vaatimusmäärittelyt sekä suunnitella, toteuttaa ja testata vaatimukset täyttävän säätöjärjestelmän myös osana laajempaa tuotekehitysprojektia. Opiskelija osaa muodostaa järjestelmälle ja sen komponenteille dynaamisen mallin ja simuloida sitä. Opiskelija osaa suunnitella digitaalisia säätöalgoritmeja. Opiskelija on perehtynyt automaation laite- ja järjestelmätekniikkaan ja osaa valita säätöjärjestelmään soveltuvat järjestelmäkomponentit ja tiedonsiirtoratkaisut. Opiskelija osaa toteuttaa säätöjärjestelmän ohjelmallisesti automaatiolaitteessa tai sulautetussa ohjauselektroniikassa. Sovellustarkasteluissa painotetaan erityisesti sähkökäyttöihin ja tehoelektroniikkaan liittyviä suunnittelutehtäviä.

9. Embedded Systems

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sulautettuja järjestelmiä hyödyntäen yleisimpiä ohjelmointi- ja kuvauskieliä. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet työskennellä osana tuotekehitysprojektia, jossa laitteiston tai palvelun toteutus perustuu sulautetun järjestelmän, eli esimerkiksi mikrokontrollerin, ohjausalgoritmeihin. Opintojen pääpaino on sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa.

10. Elektroniikan komponentit

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää keskeisimpiä elektroniikkasuunnittelun työkaluja ja käyttää elektroniikan perusmittalaitteita tuotekehitys- ja tutkimustyössä. Opiskelija osaa soveltaa elektroniikan komponentteja elektronisen laitteen suunnittelussa ja hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa.

11. Elektroniikan tuotesuunnittelu

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelijalla on keskeiset tiedot ja taidot elektroniikkasuunnitteluprojektin läpiviemiseksi. Hän osaa hyödyntää keskeisimpiä elektroniikkasuunnittelun työkaluja ja käyttää elektroniikan perusmittalaitteita tuotekehitys- ja tutkimusprojekteissa. Opinnot suoritetaan pääasiassa projektimuotoisesti.

12. Microelectronics

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata puolijohdekomponenttien rakennetta, toimintaa ja fysiikkaa. Lisäksi opiskelija osaa mallintaa integroitujen piirien komponenttien toimintaa simulointiohjelmistolla. Opiskelija osaa myös kuvata mikroelektroniikan valmistuksen vaiheet ja menetelmät sekä hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa.

13. Data Processing & Communication

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja suunnitella langattomia tietojärjestelmiä ottaen huomioon tiedonsiirtokanavan häiriöllisyyden, modulaatiomenetelmät, tiedonsiirtonopeuden rajoitukset sekä tiedonsiirtoprotokollat. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, analysoida ja toteuttaa digitaalisia suodattimia ja soveltaa monen näytteenottotaajuuden digitaalista signaalinkäsittelyä. Huom! Moduuli vaatii esitietona kurssin BL40A2010 Introduction to IoT-Based Systems, jonka voi opiskella valinnaisiin opintoihin.

 

Tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op muodostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.


Lisätietoja Uni-portaalissa:
Sähkötekniikan DI-opinnot