Oppaan Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2019-2020 (180 op)

The BSc in Chemical Engineering is taught in Finnish


Perustietoja

• tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
• alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
• opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.
• laajuus 180 op.

Osaamistavoitteet

Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
• osaa luonnontieteen perustiedot ymmärtääkseen kemiantekniikan perusilmiöt
• osaa kemiantekniikan alan kokeellisen työskentelyn ja prosessien mallintamisen perusteet
• osaa kemian prosessien kehittämisen ja prosessisuunnittelun perusteet turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioiden
• osaa ratkaista teoriaa hyödyntäen käytännönläheisiä työelämässä vastaan tulevia ongelmia ja tehtäviä
• omaa riittävät kemiantekniikan tiedot ja taidot työskennelläkseen käytännönläheisissä laboratorio- ja prosessitehtävissä
• omaa hyvät projektityöskentely- ja ongelmanratkaisutaidot
• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti myös kansainvälisessä ympäristössä
• osaa hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida niiden luotettavuutta ja soveltaa hankittua tietoa ongelmanratkaisuun
• omaa riittävät tieteelliset ja -tekniset tiedot ja taidot osaamisen syventämiseksi kemiantekniikan alalla.


Tutkintorakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu
• yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
• kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
• sivuopintokokonaisuudesta
• vapaasti valittavista opinnoista.


Lisätietoja Uni-portaalissa:
Kemiantekniikan kandidaatin opinnot