Oppaan Tekniikan kandidaatti Tuotantotalous, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op), suuntautumisena tuotantotalous, 2019-20

Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

TUOTANTOTALOUDEN KANDIDAATIN TUTKINTO OSAAMISTAVOITTEET 2019-20

Tuotantotaloudesta valmistunut tekniikan kandidaatti:

1. Ymmärtää organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä erityyppisissä liiketoimintaympäristöissä
2. Osaa analysoida yritystoiminnan eri osa-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja –haasteita, ja soveltaa vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi
3. Ymmärtää ja osaa soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja
4. Ymmärtää ja osaa soveltaa kustannusjohtamisen analyysimenetelmiä yritystoiminnan kustannusten ja toimintaprosessien hallinnassa
5. Ymmärtää markkinointiajattelun lähtökohdat ja erityispiirteet, ja osaa analysoida yrityksen markkinointiympäristön tekijöitä
6. Ymmärtää innovaatio- ja teknologiajohtamisen periaatteita, ja osaa analysoida vaihtoehtoisia toimintamalleja yritysten innovaatiotoiminnalle
7. Ymmärtää teollisuuden tuotantoprosesseja ja toimintatapoja, ja osaa tarkastella niiden kehittymisen mahdollisuuksia ja haasteita yritysten liiketoiminnalle
8. Osaa hyödyntää teknistä ongelmanratkaisukykyä yritystoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä
9. Osaa toimia projekteissa ja erilaissa kehittämistiimeissä, ja hyödyntää niissä toimiessaan kokeilevaa, käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä asennetta
10. Osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja ja ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen tiedonhankinnassa
11. Osaa kommunikoida yrityselämässä sujuvasti, sekä poimia ja esittää olennaiset asiat selkeästi
12. Osaa toimia erilaisissa työympäristöissä sekä ymmärtää tarpeet kehittää jatkuvasti itseään ja osaamistaan työelämän vaatimusten mukaisesti.