Oppaan Diplomi-insinööri Tuotantotalous TUDI, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op) 2019-20

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

OSAAMISTAVOITTEET, TUOTANTOTALOUDEN DI-OHJELMA (TUDI) 2019-20

Tuotantotalouden Diplomi-insinööri osaa:

1. johtaa ja kehittää organisaatioiden liiketoimintaa ja ihmisiä sekä tuotanto- että palveluliiketoiminnan toimintaympäristöissä.
2. analysoida yrityksen toimintojen kehittämismahdollisuuksia, -haasteita, -tarpeita ja vaihtoehtoja, arvioida näiden vaikutuksia yrityksen menestykseen ja asemaan toimitusketjussa ja yritysverkostoissa.
3. määrittää, tuottaa ja analysoida datapohjaisessa kehittämistyössä ja päätöksentekotilanteissa tarvittavat tiedot ja luoda analysoidun tiedon pohjalta johtamisratkaisuja ja toimenpidesuosituksia.
4. soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja organisaatiorajat ylittävässä kehittämistoiminnassa ja yhteistyöverkostoissa.
5. analysoida ja yhdistää liiketoimintaympäristön kustannukset ja toimintaprosessit ja rakentaa malleja ja mittaristoja strategisen ja operatiivisen suorituskyvyn analysointiin.
6. johtaa yrityksen innovaatiotoimintaa sekä kehittää innovatiivista toimintakulttuuria.
7. arvioida ja tulkita teollisuuden eri toimialojen ja teknologioiden toimintalogiikoita.
8. hyödyntää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa.
9. analysoida ja soveltaa erityisesti oman teknisen alan ratkaisuja, liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia prosessien ja toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa.
10. suunnitella, organisoida ja johtaa projekteja ja kehittämistiimejä sekä toimeenpanna muutokset ja kehittämistoimenpiteet käytäntöön hyödyntäen tutkimustietoa sekä arvioivaa ja kriittistä ajattelutapaa.
11. toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.
12. soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoa sekä tieteellisissä jatko-opinnoissa että muussa elinikäisessä oppimisessa.