Oppaan Diplomi-insinööri Tuotannon johtaminen, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op) 2019 - 2020

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Tuotannon johtamisen DI-ohjelma - OSAAMISTAVOITTEET 2019 - 2020

Tuotannon johtamisen Diplomi-insinööri osaa:

1. kehittää ja johtaa organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä sekä tuotanto- että palveluliiketoiminnan toimintaympäristöissä
2. analysoida yrityksen toimintojen kehittämismahdollisuuksia, -haasteita, -tarpeita ja -vaihtoehtoja sekä arvioida näiden vaikutuksia yrityksen menestykseen ja asemaan toimitusketjussa ja yritysverkostoissa
3. määrittää, tuottaa ja analysoida datapohjaisessa kehittämistyössä ja päätöksentekotilanteissa tarvittavat tiedot ja luoda analysoidun tiedon pohjalta
johtamisratkaisuja ja toimenpidesuosituksia
4. soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja organisaatiorajat ylittävässä kehittämistoiminnassa ja yhteistyöverkostoissa
5. analysoida ja yhdistää liiketoimintaympäristön kustannukset ja toimintaprosessit erilaisia kustannusjohtamisen laskentamenetelmiä hyödyntäen
6. rakentaa malleja ja mittaristoja elinkaarikustannusten, kannattavuuden ja suorituskyvyn analysointiin
7. analysoida, suunnitella ja kehittää organisaation kehittämisratkaisuja laskennallisilla analytiikka-, mallinnus- ja simulointitekniikoilla
8. arvioida ja tulkita teollisuuden eri toimialojen ja teknologioiden toimintalogiikoita
9. hyödyntää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa
10. analysoida teknologian ja teknisten ratkaisujen sovellusalueita, liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia prosessien ja toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa
11. suunnitella, organisoida ja johtaa projekteja ja erilaisia kehittämistiimejä sekä toimeenpanna muutokset ja kehittämistoimenpiteet käytäntöön hyödyntäen tutkimustietoa sekä arvioivaa ja kriittistä ajattelutapaa
12. toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta
13. soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoa sekä tieteellisissä jatko-opinnoissa että muussa elinikäisessä oppimisessa.