Oppaan Diplomi-insinööri Digitaalinen palvelutuotanto, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op) 2019 - 2020

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelma - osaamistavoitteet 2019 - 2020

Digitaalisen palvelutuotannon diplomi-insinööri osaa

  1. kehittää ja johtaa organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä palveluliiketoiminnan toimintaympäristöissä
  2. arvioida ja tulkita teollisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon ja niihin liittyvien teknologioiden (erityisesti digitaaliset teknologiat) toimintalogiikoita
  3. analysoida palvelusysteemin ja yrityksen toimintojen kehittämismahdollisuuksia, -haasteita, -tarpeita ja -vaihtoehtoja sekä arvioida näiden vaikutuksia yrityksen menestykseen ja asemaan yritysverkostoissa
  4. mallintaa ja analysoida liiketoimintaprosesseja, -malleja ja -verkostoja sekä luoda analyyseihin perustuen uusia johtamis-, prosessi- ja palveluratkaisuja ja toimenpidesuosituksia
  5. suunnitella ja kehittää palveluliiketoimintaa ja -kokonaisuuksia sekä palveluiden tuottamisen, hankinnan, digitaalisten teknologioiden soveltamisen, että asiakastarpeiden näkökulmista
  6. tunnistaa, yhdistää, analysoida ja kriittisesti tulkita teollisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon, kuluttamiseen ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvää päätöksentekoinformaatiota
  7. rakentaa malleja ja mittaristoja elinkaarikustannusten, kannattavuuden ja suorituskyvyn analysointiin
  8. soveltaa käytäntöön liiketoiminta- ja data-analytiikan, kustannusjohtamisen, teknologia- ja innovaatiojohtamisen ja palvelumuotoilun menetelmiä organisaatiorajat ylittävässä kehittämistoiminnassa ja yhteistyöverkostoissa
  9. toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kehittämistiimeissä ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta
  10. soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoa elinikäisessä oppimisessa.