Oppaan Diplomi-insinööri Kone- ja sähkötekniikka MEC & ELEC, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma (MEC & ELEC) 2019-2020
Kone- tai sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

The MSc programme MEC & ELEC is taught in Finnish


Perustietoja

Tutkintojen osaamistavoitteet

Konetekniikan opintopolusta valmistuva diplomi-insinööri osaa:

Sähkötekniikan opintopolusta valmistuva diplomi-insinööri:

Sähkötekniikan diplomi-insinööri kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tiedonhakuun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Hänellä on kyky toimia ryhmän jäsenenä, suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia hankkeita sekä kommunikoida niihin liittyen. Sähkötekniikasta valmistunut on tietoinen alansa eettisistä ulottuvuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja hän kykenee arvioimaan kriittisesti myös alansa tulevaisuutta.

Sähkötekniikasta valmistuneella on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa. Kansainvälisestä toiminnasta ja kieliopinnoista kiinnostuneille yliopistomme tarjoaa laajan kielivalikoiman sekä erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon tai -harjoitteluun ulkomaille. Koulutus antaa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Sähkötekniikan ELEC-opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tehoelektroniikan päävirtapiiriratkaisuja eri sovelluskohteisiin ja mitoittaa laitteiden jäähdytyksen. Lisäksi hän osaa suunnitella sähkömagneettisia komponentteja sekä tunnistaa keskeiset häviömekanismit ja häiriölähteet. Hän osaa myös mallintaa erityyppisten sähkökoneiden toimintaa sekä käyttää sähkömekaanisten järjestelmien ja sen osien simulointityökaluja. Opiskelija hallitsee sähkökäyttöjen järjestelmäkokonaisuuksia (sis. mm. taajuudenmuuttaja, sähkömoottori tai -generaattori ja mekaaninen kuorma) sekä osaa mitoittaa ja valita sovelluskohteeseen sopivat sähkökäytön komponentit. Lisäksi hän ymmärtää pyörivien sähkökoneiden vektorisäätömenetelmiä ja osaa suunnitella taajuudenmuuttajan ohjaus- ja säätöalgoritmeja sekä sovellustason ohjelmia.

 
Tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op muodostuu


Kone- tai sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä MEC & ELEC -ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä. Vain eräitä laboratorioharjoituksia ja seminaariesityksiä toteutetaan lukukausittain lähiopetuksena muutaman päivän intensiivijaksoilla Lappeenrannassa.
MEC & ELEC -ohjelma poikkeaa jonkin verran sisällöltään päiväopintoina opiskeltavista kone- tai sähkötekniikan DI-ohjelmista.


Lisätietoja DI-opinnoista Uni-portaalissa:
Konetekniikan DI-tutkinto
Sähkötekniikan DI-opinnot