Oppaan Kauppatieteiden kandidaatti, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma 2019 – 2020

Tämä opinto-opas sisältää kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet, tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman lukuvuodelle 2019-20.

Kauppatieteiden koulutusohjelmassa suoritetaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK), jonka laajuus on 180 op ja suoritusaika n. 3 vuotta (=alempi korkeakoulututkinto).

Kauppatieteiden opiskeluun liittyvät ohjeet löytyvät UNI-portaalissa kauppatieteiden sivuilta: https://uni.lut.fi/fi/kauppatieteet

Kauppatieteiden kandidaatin ohjelman akateeminen johtaja on tutkijaopettaja Heli Arminen.

Yhteisvalinnan kautta hyväksytyt opiskelijat suorittavat aina ensin kandidaatin tutkinnon. Sen jälkeen opiskelija jatkaa maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakeutua mihin tahansa kauppatieteiden koulutusohjelman tarjoamaan maisteriohjelmaan jos maisteriohjelman esitietovaatimukset täyttyvät esimerkiksi sopivien sivuopintojen tai valitun suuntautumisen kautta. Katso lisää Uni-portaalista: https://uni.lut.fi/fi/kandidaatin-opinnot15

Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet: 

Ohjelman suoritettuaan
1. opiskelija tuntee liiketaloustieteen keskeiset teoriat ja käytännöt ja
- osaa määritellä ja selittää tieteenalansa keskeisiä käsitteitä ja teorioita
- osaa soveltaa käsitteitä ja teorioita analysoidakseen liiketoimintaan liittyviä ongelmia
- pystyy tekemään johtopäätöksiä liiketoimintaan liittyvän soveltavan tutkimuksen perusteella

2. opiskelijalla on hyvät viestintätaidot sekä
- hyvät tieteellisen kirjoittamisen taidot
- valmiudet tuottaa vakuuttavia suullisia esitelmiä

3. opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisten työskentelytapojen soveltamiseen ja hän
- osaa arvioida kriittisesti tieteellistä kirjallisuutta
- osaa määritellä tutkimusongelmia
- osaa soveltaa sopivia kvantitatiivisia tai laadullisia tutkimusmenetelmiä analysoidakseen liiketaloustieteeseen liittyviä ongelmia

4. opiskelija ymmärtää kestävää liiketoimintaa ja hän
- osaa selittää yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvät keskeiset käsitteet ja viitekehykset
- osaa arvioida kestävän liiketoiminnan käytäntöjä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisenä opiskeluvuotena tutustut kauppatieteen eri aloihin, minkä jälkeen teet valintasi viidestä suuntautumisvaihtoehdosta.

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtamisen opinnoissa keskitytään ymmärtämään, miten yrityksen raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen toimittajia ohjataan ja hallitaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kursseilla perehdytään myös hankinnan työkaluihin ja menetelmiin. Opinnot antavat valmiudet suunnitella ja toteuttaa yksityisten yritysten ja julkisen sektorin hankintoja ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla kannattavasti.

Laskentatoimi

Laskentatoimen opinnoissa perehdytään laskentatoimen ja johdon laskentatoimen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Tämän suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat valmiudet tuottaa ja tulkita yrityksen taloutta koskevia analyyseja ja raportteja erilaisia päätöksentekotilanteita varten.

Liiketoiminta-analytiikka

Suuntautuessasi liiketoiminta-analytiikkaan opit hyödyntämään dataa, tilastollisia menetelmiä ja ohjelmointia ymmärtääksesi yritysten taloudellista ja muuta suoriutumista. Opinnot antavat vahvat analyyttiset valmiudet. Kursseilla tutustutaan lisäksi rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin.

Kansainvälinen markkinointi

Kansainvälisen markkinoinnin opinnoissa perehdytään markkinoinnin keskeisiin käsitteisiin, prosesseihin ja markkinoinnin rooliin organisaatioiden toiminnassa. Ohjelmassa opitaan ymmärtämään yrityksen arvon luontia ja asiakkaiden käyttäytymistä. Opinnot antavat valmiudet soveltaa erilaisia työkaluja asiakkaiden, kansainvälisten markkinoiden ja liiketoimintaympäristön analysoimiseen ja hyödyntää tätä tietoa markkinoinnin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Strateginen rahoitus

Suuntautuessasi strategiseen rahoitukseen saat hyvän peruskuvan yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden toiminnasta. Kursseilla perehdytään myös rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa, ja opitaan tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Opinnot antavat valmiudet soveltaa osaamistasi erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin.