Oppaan Diplomi-insinööri Sähkötekniikka DIODI, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sähkötekniikan DIODI-ohjelma 2019-2020, Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

The MSc programme DIODI is taught in Finnish


Perustietoja

• tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
• ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
• laajuus 120 op
• opinnot on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna, mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.


Osaamistavoitteet

Sähkötekniikan diplomi-insinööri kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tiedonhakuun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Hänellä on kyky toimia ryhmän jäsenenä, suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia hankkeita sekä kommunikoida niihin liittyen. Sähkötekniikasta valmistunut on tietoinen alansa eettisistä ulottuvuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja hän kykenee arvioimaan kriittisesti myös alansa tulevaisuutta.

Sähkötekniikasta valmistuneella on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa. Kansainvälisestä toiminnasta ja kieliopinnoista kiinnostuneille yliopistomme tarjoaa laajan kielivalikoiman sekä erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon tai -harjoitteluun ulkomaille. Koulutus antaa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

DI-tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu syventymisopinnoissa tarkemmin moduulikohtaisesti.

1. Sähköverkot ja -markkinat (DIODI)

Syventymiskohteen opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella sähkönjakeluverkkoja ja johtaa sähköverkkoliiketoiminnan kehittämistä, sisältäen sähköteknisen suunnittelun, verkkojen teknistaloudellisen mitoituksen sekä sähköverkkoliiketoiminnan strategisen suunnittelun ottaen huomioon sähkönjakeluverkkoihin liittyvän regulaation rajoitteet ja mahdollisuudet. Opiskelija tunnistaa keskeiset teknisen ja sähkömarkkinakehityksen vaikutukset sähköenergiajärjestelmässä.

2. Electrical Drives

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkökäyttöjen järjestelmäkokonaisuuksia (sis. mm. taajuudenmuuttaja, sähkömoottori tai -generaattori ja mekaaninen kuorma). Opiskelija ymmärtää pyörivien sähkökoneiden vektorisäätömenetelmiä ja osaa suunnitella taajuudenmuuttajan ohjaus- ja säätöalgoritmeja sekä sovellustason ohjelmia. Opiskelija osaa mallintaa eri sähkökoneiden toimintaa sekä käyttää sähkömekaanisten järjestelmien ja sen osien simulointityökaluja. Lisäksi opiskelija osaa mitoittaa ja valita sovelluskohteeseen sopivat sähkökäytön komponentit.

3. Power Electronics

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata keskeisimpien tasa- ja vaihtosuuntaajien sekä hakkuriteholähteiden toiminta- ja ohjausperiaatteet. Opiskelija osaa myös suunnitella tehoelektroniikan päävirtapiiriratkaisuja eri sovelluskohteisiin ja mitoittaa laitteiden jäähdytyksen. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella sähkömagneettisia komponentteja sekä tunnistaa keskeiset häviömekanismit ja häiriölähteet.

4. Electric Conversion Systems
Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten tehoelektroniikkapohjaisten sähköenergianmuuntojärjestelmien keskeisimmät toimintaperiaatteet, komponenttiteknologian ja säätöperiaatteet. Opiskelija osaa suunnitella perustopologian sekä valita ja mitoittaa komponentit erilaisiin sähköenergian muuntosovelluksiin. Opinnoissa perehdytään erityisesti teollisuuskäyttöihin, laivasähköjärjestelmiin, sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin sekä smart grid ja tuuli- ja aurinkovoimalateknologiaan.

5. Control and Automation

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laatia säätösovelluksille vaatimusmäärittelyt sekä suunnitella, toteuttaa ja testata vaatimukset täyttävän säätöjärjestelmän myös osana laajempaa tuotekehitysprojektia. Opiskelija osaa muodostaa järjestelmälle ja sen komponenteille dynaamisen mallin ja simuloida sitä. Opiskelija osaa suunnitella digitaalisia säätöalgoritmeja. Opiskelija on perehtynyt automaation laite- ja järjestelmätekniikkaan ja osaa valita säätöjärjestelmään soveltuvat järjestelmäkomponentit ja tiedonsiirtoratkaisut. Opiskelija osaa toteuttaa säätöjärjestelmän ohjelmallisesti automaatiolaitteessa tai sulautetussa ohjauselektroniikassa. Sovellustarkasteluissa painotetaan erityisesti sähkökäyttöihin ja tehoelektroniikkaan liittyviä suunnittelutehtäviä.

6. Embedded Systems

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sulautettuja järjestelmiä hyödyntäen yleisimpiä ohjelmointi- ja kuvauskieliä. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet työskennellä osana tuotekehitysprojektia, jossa laitteiston tai palvelun toteutus perustuu sulautetun järjestelmän, eli esimerkiksi mikrokontrollerin, ohjausalgoritmeihin. Opintojen pääpaino on sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa sekä digitaalisten suodattimien suunnittelussa.

7. Data Processing & Communication

Syventymisopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja suunnitella langattomia tietojärjestelmiä ottaen huomioon tiedonsiirtokanavan häiriöllisyyden, modulaatiomenetelmät, tiedonsiirtonopeuden rajoitukset sekä tiedonsiirtoprotokollat. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, analysoida ja toteuttaa digitaalisia suodattimia ja soveltaa monen näytteenottotaajuuden digitaalista signaalinkäsittelyä.


Tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op muodostuu ydinopinnoista, sähkötekniikan DIODI syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä DIODI-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä. Vain eräitä laboratorioharjoituksia ja seminaariesityksiä toteutetaan lukukausittain lähiopetuksena muutaman päivän intensiivijaksoilla Lappeenrannassa. DIODI-ohjelma poikkeaa jonkin verran sisällöltään päiväopintoina opiskeltavasta sähkötekniikan DI-ohjelmasta.


Lisätietoja Uni-portaalissa:
Sähkötekniikan DI-opinnot