Opintojakso

Näytä opetus
VA10A1100 Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op 
Tunniste VA10A1100  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Markkinoinnin ja myynnin perusteet  Nimilyhenne Markkinoinnin j 
Laajuus5 op   
TyyppiVerkosto-opinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1), Oulun yliopisto 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Vain tekniikan opiskelijoille. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 
Periodi 

Maalis- huhtikuu 2020

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti. Kirjallisuus on pääosin englanninkielistä. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa kurssin tehtävät joko suomeksi tai englanniksi. 

 
Vastuuopettaja(t) 

Minna-Maarit Jaskari ja Tuula Lehtimäki

 
Tavoitteet 

Kurssin läpäistyään opiskelija osaa:
- kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen sekä organisaation kehittämisessä että henkilökohtaisessa toiminnassaan
- soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi, markkinointi-mix, segmentointi) päätöksenteon tukena ja arvioida näiden päätösten toimivuutta
- kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet
- tunnistaa ja käyttää markkinointiviestinnän keskeisiä kanavia muuttuvassa toimintaympäristössä
- tunnistaa myyntiprosessin kokonaisuutena sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt B-to-B- ja kuluttajamyynnissä

 
Sisältö 

- markkinoinnin keskeiset määritelmät, käsitteet ja ilmiöt ennen ja nyt
- keskeisten käsitteiden käyttö erilaisissa toimintaympäristöissä: kuluttaja- ja B-to-B logiikoiden erot
- asiakaskeskeinen ajattelu ja arvonluonti
- asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä
- kuluttajamarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ilmiöt
- B-to-B markkinointi ja organisaatioiden ostokäyttäytyminen
- markkinointiviestinnän kanavat ja sisällöt
- myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä ja B-to-B –myynnissä sekä henkilökohtaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa.

 
Suoritustavat 

Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan erikseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Opiskelija suorittaa viikkokohtaiset teematehtävät.

Viikkotehtävät 60 t
Itsenäinen perehtyminen kurssimateriaaleihin 70 t
Palaute 3,5 t
Yhteensä 133,5 t (5 op)

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Kurssi suoritetaan teemoitetuilla viikkotehtävillä. Arviointi asteikolla hylätty/ 1–5.

 
Oppimateriaalit 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.