Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0161 Kustannusjohtamisen jatkokurssi, 6 op 
Tunniste CS31A0161  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Kustannusjohtamisen jatkokurssi  Nimilyhenne Kustannusjohtam 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Satu Pätäri 
Matti Rissanen 
Tiina Sinkkonen 
Leena Tynninen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Ei voi sisältyä samaan tutkintoon kuin LM10A4000 Strateginen johdon laskentatoimi ja kustannusjohtaminen tai A250A0701 Strateginen johdon laskentatoimi. Kurssilla tehdään luentojen osalta yhteistyötä kauppatieteiden kurssin A250A0701 Strateginen johdon laskentatoimi kanssa.

 
Suoritusvuosi  DI 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen

Professori, KTT Satu Pätäri

Nuorempi tutkija, DI Matti Rissanen

Yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvailla kuinka talousjohtamisen menetelmät tukevat organisaation johtamisprosessia ja kilpailuedun saavuttamista.

- käyttää strategisen johdon laskentatoimen ja kustannusjohtamisen menetelmiä päätöksenteon tukena ja liiketoimintajohtamisen apuna.

- laatia ja tulkita tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuteen liittyviä laskelmia sekä ymmärtää erilaisia suorituskyvyn ohjausjärjestelmiä

- analysoida liiketoimintaympäristön muutoksien vaikutusta controller-toimintoihin ja laskennan trendeihin


 
Sisältö 

Johdon laskentatoimen käsitteet, kehitys ja laskennan trendit. Strategisen ohjauksen ja kustannusjohtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Suorituskyvyn mittauksen perusteet. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva ja osaamishaasteet.

 
Suoritustavat 

Luennot 24 h, laskuharjoitukset 12 h, oppimistehtävät ja raportit 50 h, verkostopelitehtävä ryhmätyönä 20 h, tenttiin valmistautuminen sekä sähköiset tentit 54 h. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tehtävät 40 %, sähköiset tentit 60 %.

 
Oppimateriaalit 

Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen. 2018. Laskentatoimi johtamisen tukena.

Järvenpää, Länsiluoto, Partanen, Pellinen. 2010/2013/2015/2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta

Horngren, Datar & Foster. 2006. Cost Accounting, A Managerial Emphasis. 10. painos tai uudempi. Prentice Hall.

Blocher, Stout, Cokins. 2010. Cost Management, A Strategic Emphasis. 5. painos tai uudempi. McGraw-Hill Companies.

 
Esitietovaatimukset 

CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.