Opintojakso

Näytä opetus
BK10A4401 Teräsrakenteiden suunnittelu, 5 op 
Tunniste BK10A4401  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Teräsrakenteiden suunnittelu  Nimilyhenne Teräsrakenteide 
Laajuus5 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Timo Björk 
Olli-Pekka Hämäläinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi

Teräsrakenteiden suunnittelun yleisopintojakso, suunnattu maisteriohjelmien opiskelijoille.

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Olli-Pekka Hämäläinen, DI, Yliopisto-opettaja

 
Tavoitteet 

Suoritettuaan kurssin opiskelijat osaavat suunnitella teräsrakenteita vaativiin kohteisiin, myös
valmistustekniset näkökohdat huomioon ottaen, mikä tarkoittaa, että he osaavat:
- tunnistaa rakenteen oleelliset mitoituskriteerit
- määrittää rakenteen mitoituskuormat ja tunnistaa liitostyypit kuormituksen
perusteella
- määrittää merkitykselliset muodonmuutokset ja jännitykset ja eliminoida niitä
tarpeen mukaan
- mitoittaa hitsin a-mitan
- eritellä hitsausliitoksen jännityskeskittymät ja valita sopivan väsymisanalyysin
- mitoittaa levyrakenteita (hitsattuja tai kylmämuovattuja) ottaen huomioon eri
stabiiliusilmiöt
- suunnitella rakenteita ja liitoksia plastisen rajatilan mukaan
- arvioida haurasmurtumisen riskiä, erityisesti arktisissa rakenteissa
- suunnitella rakenteita ottaen huomioon myös väännön, estetyn väännön, vinoutumisen,
leikkausviiveen, etc.
- optimoida rakenteita, erityisesti lujia ja ultralujia rakenneteräksiä hyödyntäen
- suunnitella pulttiliitoksia

 
Sisältö 

Vauriokriteereihin, liitostyyppien määritykseen ja muuttuva-amplitudisen kuormituksen
käsittelyyn suunnittelutiedoksi. Muodonmuutosten synty, suuruuksien arviointimenetelmät ja
pienentämiskeinot. Hitsin staattisen kestävyyden lujuusopillinen tausta. Jännityskeskittymien
jaottelu lokalisuuden perusteella ja väsymismitoitusmenetelmät (Nimellinen, Hot
spot, ENS, Local Strain ja LEFM). Levy-, sauva- ja palkkirakenteen stabiiliusmitoituksen
teoreettinen tausta ja mitoitus (EC3). Palkkien, kehien ja laattojen (=,, myötöviiva-)
plastisuusteoria. Haurasmurtumiskestävyyden arviointimenetelmät ja hitsausliitoksen
materiaaliominaisuuksien huomioon ottaminen laskentamalleissa. Ohutlevyrakenteiden
teoria. Rakenteen ja liitosdetaljin tarkoituksenmukainen muotoilu ja optimointi ottaen
huomioon rakenteen käytön asettamat vaatimukset, valmistettavuus ja lujien
rakennemateriaalien mahdollisuudet. Ruuviliitosten vaurioitumiskriteerit ja
mitoitusmenetelmät.

 
Suoritustavat 

Itseopiskeluna kotilaskutehtävät 70 h. Itsenäistä opiskelua 80 h. Laboratorioharjoitus 10 h, sisältäen hitsattujen komponenttien ja liitosten lujuuteen liittyviä demonstraatioita ja harjoitustehtäviä. Kokonaismitoitus 160 h.
Opintojakso soveltuu myös etäopiskeluun.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Tentti 60 % ja kotilaskutehtävät 40 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste ja sitä tukeva kirjallisuus (ilmoitetaan luentomonisteessa)

 
Esitietovaatimukset 

Perusmatematiikkaa (yhtälönratkaisu, derivointi, integrointi). Statiikan ja lujuusopin opinnot suoritettuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Teräsrakenteiden suunnittelu  KURSSI  Timo Björk,
Olli-Pekka Hämäläinen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.