Opintojakso

Näytä opetus
VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio, 5 op 
Tunniste VA10A1700  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio  Nimilyhenne Liiketoimintaos 
Laajuus5 op   
TyyppiVerkosto-opinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1), Turun yliopisto 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Vain tekniikan opiskelijoille. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 

 
Periodi 

Kolme toteutusta lv 2019-20:

1. Syyskuun puoliväli -marraskuu,

2. Lokakuun loppu- joulukuu.

3. Helmikuu-Huhtikuu 2020 (muok. 18.12.2019)

 
Opetuskieli 

Kurssin opetuskieli on englanti, mutta opiskelija voi halutessaan palauttaa yksilötehtävät suomeksi. Simulaatioryhmässä voidaan käyttää suomea, jos ryhmässä ei ole mukana suomea osaamattomia opiskelijoita.

 
Vastuuopettaja(t) 

Eeli Saarinen, Lauri-Matti Palmunen

 
Tavoitteet 

Kurssin läpäistyään opiskelija:
-    ymmärtää, miten eri liiketaloustieteet liittyvät toisiinsa yrityskokonaisuuden toiminnan kokonaisuudessa ja tuloksen muodostumisessa
-    ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän tehtävät ja merkityksen yrityksen ohjaamisessa
-    osaa soveltaa eri liiketaloustieteiden työkaluja yritystoiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa, ja ymmärtää strategian keskeisen roolin tässä prosessissa

Keskeistä tällä kurssilla on yritystoiminnan kokonaisuuden optimointi: opiskelija ymmärtää, miksi yritystoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista osaoptimoida erillisiä toimintoja, vaan yrityksen johdon on katsottava yritystoimintaa kokonaisuutena.

 
Sisältö 

-    Jakson runkona toimii hajautetusti toteutettu yrityssimulaatiopeli, jossa tapahtuvan reaaliaikaisen päätöksenteon lisäksi opiskelijat tekevät eri liiketaloustieteisiin liittyviä harjoituksia.
-    Osallistuminen tapahtuu virtuaalisissa pienryhmissä, eli kunkin tiimin jäsenet saattavat tulla eri korkeakouluista.
-    Simulaation temaattinen ydin on toimitusketjun hallinta ja yrityksen eri toimintojen muodostama kokonaisuus. Tähän kuuluvia teemoja ovat yritystoiminnan horisontaalisesti läpäisevät logistiikan osa-alueet ostotoiminta, varastointi, toimitukset ja asiakassuhteet, sekä näihin liittyvä raportointi. Jaksolla painotetaan erityisesti toimitusketjun kustannustehokasta ohjaamista ja sen vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan.
-    Jaksolla käydään myös läpi toimitusketjun dynamiikkaa yritysverkostoissa, joissa oma yritys on osapuoli toimittajien, kilpailijoiden ja asiakkaiden muodostamassa ympäristössä.
-    Jakso antaa myös kokonaiskuvan siitä, mikä on yrityksen tietojärjestelmien rooli yrityskokonaisuuden ohjaamisessa: miten eri funktiot ovat yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäjiä ja miten tämä toiminnanohjausjärjestelmä muodostaa yrityksen päätöksentekijöiden keskeisen työkalun.
-    Jaksolla jaettava teoreettinen materiaali ja harjoitukset liittyvät sekä edellä kuvattuun toimitusketjun ohjaamiseen että LTO-kokonaisuuden muihin liiketaloustieteiden oppimisteemoihin.

 
Suoritustavat 

Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan erikseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Kurssin tehtävät liittyvät pääasiassa simulaatioyrityksen toiminnan suunnitteluun ja yrityksen toteutuneen toiminnan analyysiin. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi:
-    liiketoimintasuunnitelman laatiminen
-    liiketoiminnan tuloksellisuuden analysointi erilaisten tunnuslukujen muodossa sekä näiden raportointi yrityksen sidosryhmille
-    erilaiset strategiset analyysit oman yrityksen toiminnasta ja kilpailutilanteesta (SWOT, Pestel, vertailu oman toimialan yrityksiin…)
-    yrityksen perustoimitusketjun suunnitteluun liittyvät laskentatehtävät ja toiminnanohjausjärjestelmän parametrointi
-    tuloslaskelma sekä kannattavuus-, kate- ja kassavirtalaskelmat (JOHDATUS TALOUSHALLINTOON –kurssilla käsitellyt keskeiset tunnusluvut)
- markkina-analyysit
- vuosiraportti

Lisäksi tehtäviin kuuluu tiimin ryhmäytymiseen liittyviä harjoituksia sekä tiimin toiminnan arviointia ja analysointia.

Kurssin teoreettiseen oheismateriaaliin tutustuminen 50 t
Suunnittelu- ja analyysitehtävät 60 t
Simulaatiopelaaminen 4 x 6 t = 24 t
Yhteensä 134 t (5 op)

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Kurssilla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty. Arviointi toteutetaan kurssilla suoritettujen tehtävien pohjalta.

 
Oppimateriaalit 

Simulaatiopeliohje, simulaation toimintaympäristön kuvaus, itseopiskeluvideot, kurssimoniste, myöhemmin ilmoitettavat artikkelit.

 
Esitietovaatimukset 

Jakso on yhteenvetokurssi (cap stone), joka linkittää muut kokonaisuuden jaksot. Jakso välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta ja siitä, miten muut eri liiketaloustieteet liittyvät yritystoiminnan kokonaiskuvaan.

Ennen jakson suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut LITO-kokonaisuudesta vähintään jaksot Johdatus taloushallintoon ja Johtamisen ja organisaatioiden perusteet.

Ennakkotehtävä.

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi) 

Opintojakson kullekin toteutuskerralle hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa per yliopisto. Jos jonkin yliopiston kiintiö jää vajaaksi, täydennetään osallistujamäärää muiden yliopistojen opiskelijoilla niin, että osallistujamäärä on enintään 160 opiskelijaa.
Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.