Opintojakso

Näytä opetus
VA10A1500 Johdatus yrittäjyyteen, 5 op 
Tunniste VA10A1500  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus yrittäjyyteen  Nimilyhenne Johdatus yrittä 
Laajuus5 op   
TyyppiVerkosto-opinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Markku Ikävalko 
Elena Oikkonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Vain tekniikan opiskelijoille. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 
Periodi 

Lokakuun loppu – joulukuu 2019

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti. Kaikki kurssin materiaalit ovat englanniksi. Lisäksi ryhmätöissä voi olla ulkomaalaisia opiskelijoita, jolloin ryhmätyön kieli on englanti.

 
Vastuuopettaja(t) 

Markku Ikävalko, Elena Ruskovaara, Anita Juho ja Akram Hatami. (Muok. 24.6.19)

 
Tavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjämäisen tiimin merkityksen sekä osaa muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Kurssin suoritettuaan opiskelija

- hallitsee liiketoimintaan liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet
- osaa suunnitella asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevää, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvaa liiketoimintaa
- osaa tulkita liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoin ratkaista

 
Sisältö 

Päätös tulla yrittäjäksi
- johdatus yrittäjyyteen
Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
- liiketoimintamahdollisuuksien luominen
- esitutkimus
- toimiala-analyysi
- liiketoimintasuunnitelma
Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
- tiimin rakentaminen
- start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
- eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
- liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
- rahoituksen saaminen
Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
- markkinointi
- VC-toiminnan ymmärtäminen
- IPR:t
- kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
- kasvun strategiat
- operaatiomuodot

 
Suoritustavat 

Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan erikseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Kurssin tehtävät sisältävät:
- kurssimateriaaleihin perehtymistä 48 t
- oppimis- ja reflektiotehtäviä yksin ja ryhmissä 85 t

Tehtäviä tehdään verkkoympäristössä yksilö- ja ryhmätöinä. Yht 133 t (5 op)

 

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Kurssilla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.
Kurssi on jaettu viiteen osaan ja jokainen osa muodostuu kahdesta kurssikirjan kappaleesta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nämä jokaisen osan lopussa palautettavat tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty asteikolla. Kaikki kurssitehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna kurssin läpipääsemiseksi. Lisäksi kurssin lopussa tehdään kurssin sisällön kokoava loppuessee, jonka perusteella kurssin arvosana määräytyy.

 
Oppimateriaalit 

Barringer, B. & Ireland. D. (2012). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, 4th Edition. Prentice Hall. Myös kirjan uudemmat versiot käyvät.

 
Esitietovaatimukset 

Ennakkotehtävä

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi) 

Opintojaksolle hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 75 opiskelijaa per yliopisto kuitenkin niin, että osallistujien lukumäärä on enintään 700. Jos jostakin yliopistosta tulee opintojaksolle alle 75 opiskelijaa, voidaan muista yliopistoista ottaa varasijoille ilmoittautuneita opiskelijoita niin, että kurssin osallistujamäärä on enintään 700 opiskelijaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.