Opintojakso

Näytä opetus
VA10A1400 Liiketoimintaympäristön taloustiede, 5 op 
Tunniste VA10A1400  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Liiketoimintaympäristön taloustiede  Nimilyhenne Liiketoimintaym 
Laajuus5 op   
TyyppiVerkosto-opinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1), Jyväskylän yliopisto 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Vain tekniikan opiskelijoille. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 

 
Periodi 

Maalis-huhtikuu 2020.

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti. Kurssin kalvot, viikkotehtävät ja tentit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Kurssin opetusvideot/videotallenteet sekä oppikirja ovat englanniksi.

 
Vastuuopettaja(t) 

Juha-Matti Tauriainen ja Sami Remes (muok. 2.1.2020)

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä taloustieteen peruskäsitteitä
- ymmärtää taloustieteellisen ajattelutavan ja osaa soveltaa talousteoriaa liiketoimintaympäristön ja markkinatalouksien analyysissä

 
Sisältö 

Liiketoimintaympäristön taloustiede osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa laaja-alaiset perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen ja kuluttajan päätöksentekoon sekä markkinoiden toimintaan (mikrotalous); talouskasvuun, suhdannevaihteluihin, työmarkkinoihin, inflaation ja rahapolitiikkaan sekä talouspolitiikkaan (makrotalous); julkisen sektori rooliin ja keskeisiin taloudellisen ohjauksen keinoihin markkinatalousyhteiskunnassa (julkisen sektorin talous); kansainvälisen hyödykekaupan, rahatalouden ja Euroopan integraation sekä monikansallisten yritysten taloudellisiin perusteisiin (globalisaation talous).

 
Suoritustavat 

Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan erikseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Opettajan kurssin alussa määrittelemät harjoitukset. Harjoitukset tehdään yksilötyönä. 133 h=5 op.

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arviointi asteikolla 1-5. Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa kurssialustalla.

 
Oppimateriaalit 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

 
Esitietovaatimukset 

Ennakkotehtävä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.