Opintojakso

Näytä opetus
VA10A1300 Johdatus yritysjuridiikkaan, 5 op 
Tunniste VA10A1300  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus yritysjuridiikkaan  Nimilyhenne Johdatus yritys 
Laajuus5 op   
TyyppiVerkosto-opinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Tampereen yliopisto, LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Vain tekniikan opiskelijoille. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 
Periodi 

Lokakuun puoliväli – joulukuun puoliväli 2019

 
Opetuskieli 

suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Martti Nieminen, Lassi Salminen, Jenni Similä, Tampereen yliopisto.

 
Tavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta
- tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat
- ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä
- ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa sekä osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa
- tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %) ja kilpailuoikeus.

 
Sisältö 

- Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin
- oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet
- oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä
- oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa
- yrityksen oikeudellisten riskien hallinta
- oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
- oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat
- yhtiöoikeuden perusteita
- sopimusoikeuden perusteita
- immateriaalioikeuden perusteita
- työoikeuden perusteita
- vero-oikeuden perusteita (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %)
- kilpailuoikeuden perusteita

 
Suoritustavat 

Kurssin tehtävien tarkoituksena on kerrata kurssin keskeisiä asioita ja syventää opiskelijan osaamista siirtämällä kurssin teoreettinen sisältö käytäntöön. Tehtävät käsittelevät mm. oikeusjärjestyksen perusrakenteen ja oikeudellisten käsitteiden hallintaa ja oikeudellisten ongelmien tunnistamista sekä eri oikeudenalojen perusteita. Merkittävässä roolissa ovat myös case-tehtävät, joilla teoria ja käytäntö yhdistetään. 133 t= 5 op

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Opiskelijan kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 1-5 tentin perusteella.

Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta moduulikohtaisten tenttien suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa kurssialustalla.

 
Oppimateriaalit 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.