Opintojakso

Näytä opetus
VA10A1200 Johdatus taloushallintoon, 5 op 
Tunniste VA10A1200  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus taloushallintoon  Nimilyhenne Johdatus talous 
Laajuus5 op   
TyyppiVerkosto-opinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Aalto-yliopisto, LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Vain tekniikan opiskelijoille. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 
Periodi 

Syyskuun puoliväli – marraskuun puoliväli 2019 (Muok. 24.6.19)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Teemu Malmi ja Seppo Ikäheimo

 
Tavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija:
- hahmottaa laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
- tietää, mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
- osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
- ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa
- pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
- hahmottaa hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
- tietää yritysrahoituksen peruskysymykset ja osaa hahmottaa niihin vastauksia
- osaa käyttää Excelin perustoimintoja.

 
Sisältö 

Taloushallinnon kokonaisuus
Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa
Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet
Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
- tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
- tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
- kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
- tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
- tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
Johdon laskentatoimi:
- laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
- suorituksen mittaaminen erityyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
- budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
- kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
- erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
- investointilaskennan perusteet
Yritysrahoituksen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
- yrityksen hallinnoinnin keskeiset kysymykset mm. omistuksen, hallituksen ja palkitsemisen osalta
- pääomarakenteen hallinnan peruskysymykset vieraan ja oman pääoman ja pääomakustannuksen osalta
- käyttöpääoman hallinnan osa-alueet varastonhallinta, kassanhallinta, myyntisaamisten ja ostovelkojen hallinta.

 
Suoritustavat 

Useimpaan asiakokonaisuuteen kuuluu lyhyitä esittelyvideoita, lukumateriaalia ja harjoitustehtäviä. Osassa asiakokonaisuuksia on tehtäviä, jotka arvostellaan.

Videomateriaaliin tutustuminen 10 t
Harjoitustehtävät 45 t
Lukumateriaaliin perehtyminen 35 t
Tenttiin valmistautuminen 33 t
Yhteensä 123 t (5 op)

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arviointi: numeerinen, asteikko 1-5

Harjoitustehtävät 20 %
Tentti 80 %

Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa oppimisalustalla.

 
Oppimateriaalit 

Ikäheimo, S. – Malmi, T. – Wallden, R. (2019) Yrityksen laskentatoimi. Talentum, Helsinki.

 
Esitietovaatimukset 

Lukion matematiikka. Opiskelijalla tulisi olla käytettävissään Microsoft Excel -ohjelmisto.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.