Opintojakso

Näytä opetus
VA10A1000 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet, 5 op 
Tunniste VA10A1000  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johtamisen ja organisaatioiden perusteet  Nimilyhenne Johtamisen ja o 
Laajuus5 op   
TyyppiVerkosto-opinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1), Vaasan yliopisto 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Vain tekniikan opiskelijoille. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 
Periodi 

Syyskuun loppu - marraskuu 2019

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti. Kurssin materiaalin ja tehtävänannot ovat englanniksi. Opiskelija voi halutessaan koostaa portfolion suomen kielellä.

 
Vastuuopettaja(t) 

Susanna Kultalahti

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
- eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä
- ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja
- muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa
- soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

 
Sisältö 

Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
-    organisaation rakenteet
-    organisaatiokulttuuri
Johtaminen ja johtajuus
-    johtajuusajattelun ja -mallien kehitys
-    johtamisen tehtävät ja tasot
-    kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen
Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
-    strategisen ajattelun ja –mallien kehitys
-    strategiset työkalut
-    strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
-    henkilöstöresurssien johtaminen
-    yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
-    motivointi ja valmentaminen

 
Suoritustavat 

Verkkoluennot 10 h,
Portfoliot (sisältäen viikoittaiset tehtävät) ja vertaispalaute portfolioista (2) 50 h,
Sanastotehtävä (keskeiset käsitteet) 10 h,
Kirjallisuus (268 sivua) 64 h. Sähköinen tentti. Yhteensä 134 h (5 op)

Kurssin viikkotehtävät voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan, mutta portfolion palautus ja vertaisarviointien palautusten päivämäärä on sitova, eikä sitä voi muuttaa.

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Numeerinen, asteikko 1-5. Opintojaksoon kuuluu kaksi mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssi­ohjeissa kurssialustalla.

 
Oppimateriaalit 

Robbins, Stephen P. – Judge, Timothy A. – Campbell, Timothy T. (2017) Organizational Behavior.

Opettajat voivat edellyttää myös muun kirjallisuuden lukemista (esim. artikkeleita). Tarkemmat tiedot annetaan kurssin alkaessa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.