Opintojakso

Näytä opetus
CS30A1612 Strateginen suunnittelu ja johtaminen, 6 op 
Tunniste CS30A1612  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Strateginen suunnittelu ja johtaminen  Nimilyhenne Strateginen suu 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Lea Hannola 
Kirsi Kokkonen 
Nina Tura 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Lea Hannola, TkT, Apulaisprofessori
Kirsi Kokkonen, TkT, Tutkijatohtori

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:


  • selittää strategisen suunnittelun käsitteet ja lähtökohdat
  • hyödyntää strategisen analyysin viitekehyksiä yrityksen ulkoisen toimintaympäristön ja yrityksen sisäisen suorituskyvyn analysointiin
  • määritellä kilpailuedun lähteet
  • soveltaa menetelmiä strategisten toimenpidevaihtoehtojen suunnitteluun ja valintaan (yritys- ja liiketoimintatason strategia)
  • selittää kuinka organisoidaan liiketoimintaa menestyksekkäästi ja pystytään hallitsemaan strategista muutosta
  • soveltaa strategian muodostamista käytännön tilanteissa.
 
Sisältö 

Ydinaines: Johdatus strategiaan, yrityksen toimintaympäristö, strateginen kyvykkyys, strategia-analyysin menetelmät, yritys- ja liiketoimintatason strategiat, strategian toteuttaminen ja seuranta, muutoksen johtaminen, strateginen yhteistyö, talouden suunnittelu strategian osana, strategiset valinnat.

 
Suoritustavat 

Periodi 1: Luentoja ja harjoituksia 10 h, 4h työpajatyöskentely, luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perehtyminen 16 h, harjoitustyö 30 h.
Periodi 2: Luentoja ja harjoituksia 8 h, harjoitustyö ja seminaarit 38 h, esseet 44 h. Kokonaismitoitus 150 h. Harjoitustyöt tehdään ryhmissä.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, esseet 30 %, 3 harjoitustyötä (1. Strategiatyökalut, 2. Strategia-analyysi, 3. Strategian muodostaminen) 70 %

 
Oppimateriaalit 

Luento- ja harjoitusmateriaali:


Johnson G., Scholes K. & Whittington, R. (2012 tai uudempi). Fundamentals of Strategy, Pearson Education Limited, Essex, England, 304 p.


Kamensky, Mika (2010 tai uudempi): Strateginen johtaminen, Talentum.


Muu ilmoitettava materiaali

 
Esitietovaatimukset 

Suositeltava: CS30A0952 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.