Opintojakso

Näytä opetus
A130A3000 Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op 
Tunniste A130A3000  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kauppatieteiden kandidaatintutkielma  Nimilyhenne Kauppatieteiden 
Laajuus10 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiLopputyö   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Maija Hujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

1-2 ja 3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT, DI Maija Hujala

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusperiaatteet liiketaloustieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimusmenetelmistä. Hän osaa laatia itsenäisesti kirjallisen tutkielman, joka pohjautuu tutkielman alan teoriaan ja sisältää myös empiirisen osion. Hän osaa etsiä ja valita tutkimusongelman kannalta keskeisiä kirjallisia lähteitä sekä tutkimusongelmaan sopivan empiirisen aineiston analysoitavaksi. Opiskelija osaa myös raportoida ja esittää suullisesti tutkielmansa keskeisimmät osiot ja tulokset. Hän pystyy kommentoimaan ja arvioimaan muiden opiskelijoiden kandidaatintutkielmia sekä puolustamaan omaa tutkielmaansa seminaarissa.

 
Sisältö 

Tutkimuksen tekemisen perusteet, tutkimuksessa käytettävät tietolähteet ja kirjaston tarjoamat tutkimusta avustavat palvelut, sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tutkimusmenetelmien valinta ja aineistoon suhteuttaminen. Argumentaatio ja opponointi.

 
Suoritustavat 

Seminaarityöskentelyä 1. ja 2. TAI 3. ja 4. periodilla. Aloitukset periodeilla 1 ja 3. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn - Kirjaston palveluihin ja tietokantoihin perehtyminen - Tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen ja opinnäytetyön analysointiharjoitus - Tutkimussuunnitelman laatiminen ja lyhyt suullinen esitys - Väliraportointi - Kirjallisen tutkielman laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa - Toisen opiskelijan työn opponointi - Kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Kokonaismitoitus yhteensä 260 h

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Numeroarvostelu (0-5). Kandidaatintutkielma 90 %, esitys ja opponointi 10 %. Kaikki valmiit kandidaatintutkielmat käyvät läpi tarkastuksen plagioinnin tarkastusohjelmalla.

 
Oppimateriaalit 

1.) Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P.: Tutki ja kirjoita, 2001 tai uudempi.

2.) Koskinen, I., Alasuutari, P., Peltonen, T.: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, 2005.

3.) Muu kurssin yhteydessä osoitettu materiaali.

LUT Kauppakorkeakoulun kandidaatintutkielman kirjoitusohjeet jaetaan Moodlen välityksellä.

 
Esitietovaatimukset 

Yleisopinnot ja vähintään puolet aineopintotason suuntautumisopinnoista suoritettuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kauppatieteiden kandidaatintutkielma  KURSSI  10  Maija Hujala 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.