Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op 
Tunniste CS31A0102  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kustannusjohtamisen peruskurssi  Nimilyhenne Kustannusjohtam 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Tiina Sinkkonen 
Antti Ylä-Kujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 2, KTK 2 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä yleiset kustannuskäsitteet

- käyttää peruslaskentamenetelmiä

- laatia tuotekustannuslaskelman

- laatia perinteisen budjetin

 
Sisältö 

Yleiset kustannuskäsitteet, poistomenetelmät, ainekustannusten arvostusmenetelmät, suoritekohtainen laskenta, investointilaskentamenetelmät, budjetointi, katetuottolaskenta ja tunnusluvut, kustannusperusteinen hinnoittelu ja standardikustannuslaskenta.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, kotitehtävien purkutilaisuuksia 8 h, kirjallisuus 21 h, kotitehtävät 50 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 50 h 1. periodi. Kokonaismitoitus 157 h. Tentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti ja moodle-tentti.

 
Oppimateriaalit 

Neilimo, Kari ja Uusi-Rauva, Erkki: Johdon laskentatoimi, Edita Oyj, Helsinki 1997.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Kustannusjohtamisen peruskurssi  KUULUSTELU  Tiina Sinkkonen,
Antti Ylä-Kujala 
15.04.20ke 16.15-19.15