Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A4041 Kemiallinen reaktiotekniikka, 5 op 
Tunniste BJ01A4041  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kemiallinen reaktiotekniikka  Nimilyhenne Kemiallinen rea 
Laajuus5 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Tuomo Sainio 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT  Tuomo Sainio

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa termodynamiikan perusteita kemiallisten reaktioiden tasapainotilan laskemiseen
- suunnitella kokeet reaktion mekanismin ja kinetiikan selvittämiseksi
- johtaa matemaattisia malleja kuvaamaan kemiallisten reaktioiden kinetiikkaa
- sovittaa reaktiokineettisen mallin parametrit kokeellisesta datasta
- johtaa aine- ja energiataseet eri tyyppisille ideaalireaktoreille
- mitoittaa ideaalireaktorit ja valita sopivan reaktorityypin
- nimetä tekijöitä, jotka vaikuttavat eri tyyppisten reaktorien toimintaan
- soveltaa Excelin työkaluja reaktiotekniikan alan tehtävissä kuten reaktiosysteemin
tasapainotilan laskemisessa, reaktoreiden mitoituksessa, ja prosessin optimoinnissa.

 
Sisältö 

Homogeeniset reaktiot ideaalisissa panosreaktoreissa ja jatkuvatoimisissa reaktoreissa. Reaktion mekanismi ja reaktionopeusyhtälöt. Ideaalireaktoreiden aine- ja energiataseet sekä reaktorien mitoitus. Sarjaan ja rinnan kytketyt reaktorit. Laskennalliset menetelmät reaktiotekniikassa.

 
Suoritustavat 

Luennot ja harjoitukset 30 h. Kotilaskut, ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu 100 h.
Kokonaismitoitus 130 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä/Muok. 27.8.19/ml

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei/Muok. 27.8.19/ml

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5. Arvosteltavat kotitehtävät (80%). Moodle-tentti (20%). Sekä kotitehtävät että tentti on suoritettava hyväksytysti. Kurssilla on käytössä vertaisarviointi.

 
Oppimateriaalit 

Sainio, T., Kemiallinen reaktiotekniikka, Luentomoniste, LUT, 2019.
Fogler, H. Scott, Elements of Chemical Reaction Engineering, 4th ed., Prentice-Hall, 2005.
Levenspiel, O., Chemical Reaction Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 1999.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A3010 Kemiallinen termodynamiikka, BJ01A3040 Kemiallinen dynamiikka

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.