Opintojakso

Näytä opetus
CS30A1461 Yrityksen riskienhallinnan johtaminen, 6 op 
Tunniste CS30A1461  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Yrityksen riskienhallinnan johtaminen  Nimilyhenne Yrityksen riski 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Kalle Elfvengren 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 2 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Kalle Elfvengren, TkT, dosentti

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yrityksen riskienhallinnan ja riskienhallintamenetelmien perusteet
  • tuntee riskienhallintaan liittyvät standardit
  • osaa soveltaa riskienhallinnan käytäntöjä ja laadullisia menetelmiä yrityksen riskienhallinnan suunnittelussa ja toteuttamisessa
 
Sisältö 

Riskienhallinnan perusteet, riskienhallinta liikkeenjohdon työvälineenä, riskilajit, riskienhallinnan keinot ja strategiat, kokonaisvaltainen riskienhallinta yrityksessä, kuljetustoiminnan riskit, riskienhallinta projektissa, riskienhallinta pk-yrityksessä, riskien arviointimenetelmät, riskienhallinnan standardit.

 
Suoritustavat 

Luentoja 10 h, 4. periodi. Harjoitustyön purkutilaisuudet 8 h, 4. periodi. Harjoitustyö pienryhmissä. Kotitehtävät. Tenttiin valmistautuminen ja tentti. Tenttimateriaalina on noin kolmen kirjan verran luettavaa. Kokonaismitoitus: Lähiopetus ja itseopiskelu (65 h), tentti (35 h), kotitehtävät (10 h) ja harjoitustyö (45 h). Kokonaistuntimäärä 155 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Luentoihin, opetusmonisteisiin ja kirjallisuuteen perustuva tentti 70 %, kotitehtävät 10 %, harjoitustyö 20 %.

 
Oppimateriaalit 

Yrityksen riskienhallinta. M. Juvonen, M. Koskensyrjä, L. Kuhanen, V. Ojala, A. Pentti, P. Porvari & T. Talala (2014) Finva.
Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. I. Ilmonen, J. Kallio, J. Koskinen & M. Rajamäki (2016) Finva.
SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta periaatteet ja ohjeet (2018).
Tekninen raportti ISO/TR 31004:fi (2014).
SFS-EN 31010 Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät (2013).
Muu ilmoitettava kirjallisuus.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Yrityksen riskienhallinnan johtaminen  KURSSI  Kalle Elfvengren 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Yrityksen riskienhallinnan johtaminen  KUULUSTELU  Kalle Elfvengren 
22.04.20ke 16.15-19.15