Opintojakso

Näytä opetus
BM40A0201 Tietojenkäsittelytieteen perusteet, 6 op 
Tunniste BM40A0201  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tietojenkäsittelytieteen perusteet  Nimilyhenne Tietojenkäsitte 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Arto Kaarna 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, TkT Arto Kaarna

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tietojenkäsittelytieteen perusteet. Hän osaa kuvata logiikan ja diskreetin matematiikan merkityksen tietokoneen toiminnassa, tietokoneen rajoitukset ja rajoitusten kiertämisen. Opiskelija osaa vertailla algoritmien suorituskykyä ja esittää tapoja, joilla varmistetaan algoritmien oikeellisuutta. Opiskelija tuntee tietojenkäsittelytieteen olennaiset käsitteet, ymmärtää tietokoneen toiminnan ja sen käytön algoritmien mekaanisessa suorituksessa, tiedostaa algoritmisen ongelmaratkaisun ja tietokoneen rajoitukset sekä kykenee ratkaisemaan edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä pieniä ongelmia itsenäisesti ja pienryhmässä. Opiskelijalla on näkemystä tietojenkäsittelytieteen menetelmien soveltamisesta eri alueille ja hän on tutustunut myös alan ammatillisiin ja eettisiin kysymyksiin.

 
Sisältö 

Logiikka ja tietokone: logiikka ja diskreetit menetelmät, loogiset piirit, tietokoneen rakenne ja rajoitukset, konekieli ja systeemiohjelmat. Tietojenkäsittelytiede ja sen soveltaminen: algoritmien vertailu ja oikeellisuus, erilaiset ohjelmointisuuntaukset, laskennallinen älykkyys, tietojenkäsittelyn ja tietokonetekniikan tulevaisuus. Tietojenkäsittely ammattina ja etiikka.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h ja harjoituksia 7 h, pienryhmätöitä 14 h, kotitehtäviä, itseopiskelua 35 h, 3. periodi. Luentoja 14 h ja harjoituksia 7 h, pienryhmätöitä 14 h, kotitehtäviä, itseopiskelua 35 h, 4. periodi. Tenttiin valmistautuminen ja tentti 16 h. Kokonaismitoitus 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti, henkilökohtaiset harjoitukset, pienryhmätyöt. Opintojakson loppuarvosana on sama kuin tentin arvosana, jos tenttiarvosana on 0, 1 tai 2. Muutoin loppuarvosana määräytyy seuraavasti: tentti (50 %), henkilökohtaiset harjoitukset (25 %), pienryhmätyöt (25 %).

 
Oppimateriaalit 

Boberg J.: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, Turun yliopisto, 2012. Råde L., Westergren, B.: Mathematics handbook for science and engineering, 3rd ed., Studentlitteratur, 1995. Brookshear G., Brylow D.: Computer Science - An overview, 12th Edition, Addison-Wesley, 2015. Tietotekniikan peruskirja, toim. Paananen J., Docendo, 2005.

 
Esitietovaatimukset 

BM40A0101 Tietojenkäsittelyn perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Tietojenkäsittelytieteen perusteet  KURSSI  Arto Kaarna 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Tietojenkäsittelytieteen perusteet  KUULUSTELU  Arto Kaarna 
21.04.20ti 16.15-19.15