Opintojakso

Näytä opetus
BM40A0101 Tietojenkäsittelyn perusteet, 6 op 
Tunniste BM40A0101  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tietojenkäsittelyn perusteet  Nimilyhenne Tietojenkäsitte 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Heikki Kälviäinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Heikki Kälviäinen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tietojenkäsittelyn perusteista pohjautuen tietojenkäsittelytieteeseen. Hän on perehtynyt yleiseen ja algoritmiseen ongelmanratkaisuun sekä tiedon käsitteeseen, koodaamiseen ja muuntamiseen. Alaan liittyen opiskelija tuntee peruskäsitteet ja kykenee ratkaisemaan edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä pieniä ongelmia itsenäisesti ja pienryhmässä. Opiskelijalla on näkemystä tietojenkäsittelytieteen perusteista, soveltuva pohja alaan liittyvän tiedon ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle sekä kehittyneet ongelmanratkaisutaidot myös pienryhmässä.

 
Sisältö 

Ongelmanratkaisu yleisesti ja algoritmisesti: algoritmit, laskettavuus ja monimutkaisuus. Tieto ja sen muuntaminen: informaatio, tiedon koodaus ja rakenteet, tiedon tiivistäminen ja salaus, kielet ja kieliopit sekä logiikka.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja harjoituksia 18 h, pienryhmätöitä 12 h, kotitehtäviä ym. itseopiskelua 40 h, 1.
periodi. Luentoja ja harjoituksia 18 h, pienryhmätöitä 12 h, kotitehtäviä ym. itseopiskelua 40
h, 2. periodi. Tenttiin valmistautuminen ja tentti 16 h. Kokonaismitoitus 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti, henkilökohtaiset harjoitukset, pienryhmätyöt. Opintojakson loppuarvosana on sama kuin tentin arvosana, jos tenttiarvosana on 0, 1 tai 2. Muutoin loppuarvosana määräytyy seuraavasti: tentti (50 %), henkilökohtaiset harjoitukset (25 %), pienryhmätyöt (25 %).

 
Oppimateriaalit 

Boberg J.: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, Turun yliopisto, 2012. Råde L., Westergren, B.: Mathematics handbook for science and engineering, 3rd ed., Studentlitteratur, 1995. Brookshear J. G.: Computer Science - An overview, 11th Edition, Addison-Wesley, 2012. Tietotekniikan peruskirja, toim. Paananen J., Docendo, 2005.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Tietojenkäsittelyn perusteet  KUULUSTELU  Heikki Kälviäinen 
25.03.20ke 16.15-19.15