Opintojakso

Näytä opetus
A250A0901 Yhtiöoikeus, 6 op 
Tunniste A250A0901  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Yhtiöoikeus  Nimilyhenne Yhtiöoikeus 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Helena Sjögrén 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2-3

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhtiöoikeuden systematiikan ja käsitteistön ja hänellä on valmiudet ymmärtää osakeyhtiöihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä sekä toimijoiden välisiä valta- ja vastuusuhteita. Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yhtiöoikeuden peruskysymyksiin ja oikeudellisiin suhteisiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee osakeyhtiölain tärkeimmät säännökset. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan yhtiöoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet.

 
Sisältö 

Osakeyhtiön pääomarakenne, rahoitusvälineet, yhtiön hallinto. Varojen jakaminen, maksunsaantijärjestys, corporate governance. Vähemmistöosakkeenomistajan suoja, yhtiöoikeudellinen vastuujärjestelmä.

 
Suoritustavat 

Ryhmätyönä tehtyjä luentoja 14 h, itsenäinen opiskelu, oppimispäiväkirjan pitäminen & ryhmätyö 146 h tai vaihtoehtoisesti tentti. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

 
Oppimateriaalit 

1. Luentomoniste 2. Mähönen, Jukka – Villa Seppo: Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus, 2006, tai uudempi. 3. Mähönen Jukka – Villa Seppo: Osakeyhtiö III, Corporate Governance. 2006 tai uudempi. Luvut I, II, III ja V (josta sivut 227-343).

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.