Opintojakso

Näytä opetus
BH30A0001 Ydinenergian yleiskurssi, 3 op 
Tunniste BH30A0001  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Ydinenergian yleiskurssi  Nimilyhenne Ydinenergian yl 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Elina Hujala 
Juhani Hyvärinen 
Anne Jordan 
Joonas Telkkä 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Juhani Hyvärinen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusasiat säteilystä ja sen terveydellisistä vaikutuksista, tehdä yksinkertaistettuja säteilyannostarkasteluja, ydinenergian tuottamisen ja ydinturvallisuuden perusperiaatteet, yleisimpien ydinreaktorien perusrakenteen, ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteen, luokitella ydinonnettomuuksia kansainvälisellä INES-asteikolla, perusasiat ydinpolttoainekierrosta ja ydinjätehuollosta, vertailla ydinenergian käyttöä Suomessa ja maailmalla.

 
Sisältö 

Säteily ja sen esiintyminen. Säteilyn terveydelliset vaikutukset ja säteilysuojelun perusperiaatteet. Ydinenergian tuottaminen (fissio ja fuusio). Ydinvoimalaitosten perusrakenne. Painevesi- ja kiehutusvesireaktorien perusteet. Ydinturvallisuuden perusteet. Polttoainekierto ja ydinjätehuolto. Onnettomuudet ja niiden luokittelu (INES-asteikko). Ydinenergian käyttö Suomessa ja maailmalla.

 
Suoritustavat 

Luennot 14 h, laskuharjoitukset 14 h, harjoitukset verkkoympäristössä, itseopiskelu ja tenttiin valmistautuminen 47 h, tentti 3 h. Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5. Tentti 100 %. Harjoituksilla mahdollisuus korottaa opintojakson arvosanaa.

 
Oppimateriaalit 

Luentokalvot.
Soveltuvin osin STUK: Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja, osa 5 Ydinturvallisuus, toim. Sandberg, J.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Ydinenergian yleiskurssi  KUULUSTELU  Elina Hujala,
Juhani Hyvärinen,
Anne Jordan,
Joonas Telkkä 
23.04.20to 16.15-19.15