Opintojakso

Näytä opetus
A210A0010 Organisaatioiden ja strategian taloustiede, 6 op 
Tunniste A210A0010  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Organisaatioiden ja strategian taloustiede  Nimilyhenne Organisaatioide 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Päivi Maijanen-Kyläheiko 
Jorma Sappinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTM 1-2

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen,
tutkijaopettaja, KTT Päivi Maijanen-Kyläheiko

 
Tavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää miten transaktio- ja tuotantokustannukset vaikuttavat yrityksen horisontaalisten ja vertikaalisten rajojen valintaan. Hän osaa analysoida markkinoiden kilpailun luonteen vaikutusta yrityksen strategiseen päätöksentekoon, ja soveltaa tätä tietoa analysoidakseen millaisten strategisten keinojen avulla yritys voi parantaa asemaansa markkinoilla ja saavuttaa pysyvän kilpailuedun. Hän osaa analysoida ns. päämies-agentti -näkökulmasta sitä miten johdon ja työntekijöiden kannustimet voidaan asettaa yrityksen organisoinnin kannalta tehokkaasti.

 
Sisältö 

Yrityksen horisontaaliset ja vertikaaliset rajat, kilpailuympäristön vaikutus yrityksen päätöksentekoon, strateginen päätöksenteko (esim. hinnoittelu, sitoutuminen, markkinoille tulo ja poistuminen jne.), kilpailuedun saavuttaminen ja säilyttäminen ja yrityksen sisäinen organisointi ja kannustimet. Yritysorganisaation evoluutio. Monialaistuminen ja yrityksen sosiaalinen konteksti.

 
Suoritustavat 

Luentoja 24 h. Kurssimateriaaliin tutustuminen, harjoitustyön tekeminen ja valmistautuminen luennolle 70 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 66 h. Kokonaismitoitus 160 h. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti 80% ja harjoitustyö 20%, molemmat osiot suoritettava. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. 80% tentti ja 20% harjoitustyö.

 
Oppimateriaalit 

1. Besanko D. et al: Economics of Strategy, 3rd, 4th, 5th, 6th tai 7th ed. 2. Artikkelikokoelma

 
Esitietovaatimukset 

A250A0400 Mikroteoria

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Organisaatioiden ja strategian taloustiede  KUULUSTELU  Päivi Maijanen-Kyläheiko,
Jorma Sappinen 
15.04.20ke 16.15-19.15