Opintojakso

Näytä opetus
A380A0250 Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op 
Tunniste A380A0250  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Vienti- ja tuontitoiminta  Nimilyhenne Vienti- ja tuon 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Sirpa Multaharju 
Heini Vanninen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  KTK 2 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, KTT Sirpa Multaharju

Tutkijatohtori, KTT Heini Vanninen

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot yritysten vienti- ja tuontitoimintaan liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Kurssin suoritettuaan opiskelijoiden pitäisi osata:
- tunnistaa ja kuvailla erilaisia viennin ja tuonnin muotoja.
- selittää miten vienti ja tuonti ovat tavallisesti hoidettu yrityksissä.
- analysoida kohdeyrityksen vienti- ja tuontivalmius, esimerkiksi tunnistaa ja analysoida ne vaadittavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kansainvälisen liiketoiminnan aloittamiseen (markkinoille menoon).
- tunnistaa ja valita paras maksutapa ja kuljetusmenetelmä eri vienti- ja tuontitilanteissa.
- nimetä tärkeimmät vientiin ja tuontiin liittyvät dokumentit.
- tunnistaa viennin- ja tuonnin tärkeimmät tukiorganisaatiot ja tukipalvelut.
- tunnistaa kansainvälisen kaupan perusteoriat
- tehdä projektiluontoista työtä ryhmissä vientiin tai tuontiin liittyvissä asioissa.

 
Sisältö 

Vienti ja tuonti käsitteenä ja vienti- ja tuontitoiminnan eri muodot, vienti ja tuonti osana yrityksen toimintaa, vienti, tuonti ja yrityksen markkinointi, vienti- ja tuontitoiminnan edellytykset, vienti- ja tuontitoiminnan suunnittelu ja käytännön toteuttaminen, ulkomaankaupan maksutavat, kansainvälisen kaupan perusteoriat, Suomen ulkomaankaupan ja viennin rakenne. Vientiin ja tuontiin liittyvät asiakirjat, viennin tietolähteet. Yrityselämän esimerkit vienti- ja tuontikäytännöistä erilaisissa yrityksissä (ryhmätyöt).

 
Suoritustavat 

12 h luentoja, 90 h luennoille/tenttiin valmistautuminen ja tentti, 8 h harjoitustöiden videoesitykset. Ryhmissä tehtävä syventävä harjoitustyö ja esitykseen valmistautuminen 50 h. Sähköinen tentti. 1. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.


 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: - Ryhmätyöt 30 pistettä - Kirjallinen tentti 70 pistettä.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali
Melin Kirsti, (2011) Ulkomaankaupan menettelyt
Albaum, G. & Duerr, E. (2008) International marketing and export management, 6th (or 7th) edition, Prentice Hall, FT (luennoitsijan ilmoittamat osat)
Muut luennoitsijoiden ilmoittamat materiaalit

 
Esitietovaatimukset 

Markkinoinnin perusteet ja Hankintatoimen perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.