Opintojakso

Näytä opetus
A130A0650 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, 6 op 
Tunniste A130A0650  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Tilastollisen tutkimuksen perusteet  Nimilyhenne Tilastollisen t 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Maija Hujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 1

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT, DI, Maija Hujala

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskuva tilastollisesta tutkimuksesta ja sen peruskäsitteistä sekä valmiudet tilastolliseen päättelyyn ja tavallisimpien tilastollisten testien ja analyysimenetelmien soveltamiseen.Lisäksi tavoitteena on perehdyttää opiskelijat tilastollisen ohjelmiston käyttöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää tilastollisen tutkimuksen ja tilastollisen päättelyn perusperiaatteet - osaa soveltaa tilastollisia testejä kvantitatiivisen aineiston analysoimiseen - osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa aineiston kuvailuun ja perustason tilastollisten analyysien tekemiseen.

 
Sisältö 

Tilastotieteen peruskäsitteistö. Havaintoaineiston hankinta ja otantamenetelmät. Havaintoaineiston kuvaaminen graafisesti ja tunnusluvuin. Teoreettiset jakaumat ja niiden käyttö ilmiöiden tilastollisina malleina. Parametrien estimointi ja tilastollinen testaaminen. Kahden muuttujan välisten yhteyksien testaaminen. Tilastollisen ohjelmiston käyttö.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h 3. periodi ja 12 h 4. periodi. Harjoituksia 18 h 3.periodi ja 18 h 4. periodi. Harjoitustyöt 3.-4. periodi. Itseopiskelu 60 h. Moodle-tentit ja niihin valmistautuminen 40 h. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Numeroarvostelu 0-5. Arviointimenetelmät: jatkuva arviointi Moodlessa (75 % arvosanasta), Exam-tentti (25 % arvosanasta) ja hyväksytysti suoritetut ohjelmistoharjoitustyöt TAI laaja sähköinen tentti ja hyväksytysti suoritetut ohjelmistoharjoitustyöt. Ohjelmistoharjoitustyöt arvostellaan hyväksytty - hylätty -skaalalla. (muok. 9.10.2019)

 
Oppimateriaalit 

1) Luento- ja harjoitusmateriaalit

2) e-kirja: Ross, S. M. Introductory statistics. Academic Press, 2017

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 20 (muok. 3.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Tilastollisen tutkimuksen perusteet  KURSSI  Maija Hujala 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.