Opintojakso

Näytä opetus
A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät, 6 op 
Tunniste A130A0400  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Laadulliset tutkimusmenetelmät  Nimilyhenne Laadulliset tut 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Heidi Olander 
Jorma Sappinen 
Jyri Vilko 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT Heidi Olander, tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen ja
tutkijatohtori, KTT Jyri Vilko. (muok. 27.9.2019)

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteenfilosofian keskeiset peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa erotella laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset strategiat ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston hankinnan metodit ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston analyysimetodit ja soveltaa niitä aineiston analyysissä. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät laadulliset menetelmät, sekä ymmärtää ja osaa arvioida laadullisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.

 
Sisältö 

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi.

 
Suoritustavat 

Luennot 19 h ja itsenäinen luennoille valmistautuminen 38 h, itsenäinen oppimistehtävä 7 h, ryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma 36 h, ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 60 h. Kokonaismitoitus 160 h, 4. periodi. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arviointi 0-100 pistettä. Itsenäinen oppimistehtävä 10 %. Ryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma 40%. Ryhmätyönä tehtävä laadullinen analyysi harjoitustyö 50 %. Huom. Osatehtävistä tulee saada vähintään 50% tehtävän maksimipistemäärästä. Osasuoritukset ovat voimassa vain ko. suorituskerralla. Kahden vuoden aikaraja ei koske tämän kurssin osatehtävien voimassaoloa.

 
Oppimateriaalit 

1. Metsämuuronen, J. a) Metsämuuronen, J. (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Luku 3: Laadullisen tutkimuksen perusteet, sivut 212-278. E-kirja. Tai vastaava paperiversio b tai c: b) Metsämuuronen, J. (2008) Laadullisen tutkimuksen perusteet. c) Metsämuuronen, J. (2006) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Luku 2, Laadullisen tutkimuksen perusteet, sivut 79-147. 2. Eskola, J. ja Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Vastapaino. 3. Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, Vastapaino.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 20 (muok. 3.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Laadulliset tutkimusmenetelmät  KURSSI  Heidi Olander,
Jorma Sappinen,
Jyri Vilko 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.