Opintojakso

Näytä opetus
A250A0000 Aineettomat oikeudet ja niiden käyttö yritystoiminnassa, 6 op 
Tunniste A250A0000  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Aineettomat oikeudet ja niiden käyttö yritystoiminnassa  Nimilyhenne Aineettomat oik 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Helena Sjögrén 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2-3

 
Periodi 

4 (intensiivi)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aineettomiin oikeuksiin liittyvät oikeudelliset ilmiöt peruskursseja syvällisemmin erityisesti oikeuksien liiketoiminnassa tapahtuvan käytön osalta.

 
Sisältö 

Ydinaines: Keskeisten immateriaalioikeuksien (erityisesti tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki) juridinen tausta ja niiden hyödyntämiseen liittyvät sopimuskäytännöt, IT-sopimukset, kustannussopimukset sekä verkkokaupan juridiikka huomioiden myös kuluttajan asema.
Täydentävä tieto: Tekijänoikeuden ja henkilötietojen käsittely internet-palveluissa kuten some-palvelut. Tekijänoikeuden, patentin, tavaramerkin lisensiointikäytännöt. IPR:ien merkitys startup-yrityksille. Eräät aineettomiin oikeuksiin liittyvät verotuskysymykset. Oikeuksien siirtyminen työ- ja toimeksiantosuhteissa.
Erityistieto: Standardisoinnin perusasiat sekä yritysten väliseen T&K-yhteistyöhön ja IPR:iin liittyvät kilpailuoikeudelliset kysymykset.

 
Suoritustavat 

Luentoja 20 h ja valmistautuminen luennoille 10 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 130 h, 4. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

 
Oppimateriaalit 

Huom! Linkit saattavat muuttua, Moodlesta on löydettävissä ajan tasalla olevat.

Luennoitsijan erikseen määräämä materiaali (nettilähteet)

1. Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus ja lähioikeudet, Talentum, 2005

2. Työ- ja elinkeinoministeriön muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, 38/2012, luvut 1 ja 2 (saatavilla verkossa
http://www.tem.fi/files/34683/TEMjul_38_2012_web.pdf)

3. Oesch Rainer, Pihlajamaa Heli: Patenttioikeus, 2008 (luennoilla kerrottavin osin).

4. IPR tehokkaaseen käyttöön! Aineksia teollis- ja tekijänoikeudelliseen strategiaan (saatavilla verkossa http://www.tem.fi/files/25124/IPR_TEM37_2008_liitteineen_konserni.pdf).

5. Huuskonen, Mikko: The Gap. ICT-revolution’s Challenges to Legal Institutions. European Union 2013.
(saatavilla verkossa: http://files.openinnovation-platform.eu/policydocs/the_gap_final.pdf)

6. Huuskonen, Mikko: Aineettomien tuotannontekijöiden omistusoikeus modernissa palveluliiketoiminnassa. Lakimies 7-8/2013, s. 119-1216. 

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet suoritetuksi

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

15–

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Aineettomat oikeudet ja niiden käyttö yritystoiminnassa  KURSSI  Helena Sjögrén 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Aineettomat oikeudet ja niiden käyttö yritystoiminnassa  KUULUSTELU  Helena Sjögrén 
16.04.20to 16.15-19.15