Opintojakso

Näytä opetus
A250A0650 Sopimusoikeus, 6 op 
Tunniste A250A0650  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Sopimusoikeus  Nimilyhenne Sopimusoikeus 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Matti Niemi 
Helena Sjögrén 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2-3

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yritystoimintaa koskevan sopimusoikeuden ja kaupankäynnin oikeudellisten puitteiden keskeisen sisällön. Opiskelijalla on valmiudet ymmärtää ja hallita tavaroiden kauppaan ja palvelujen tuottamiseen liittyviä suoritusvelvoitteita ja sopimusosapuolten oikeussuojakeinoja.

 
Sisältö 

Ydinaines: Sopimussidonnaisuus ja suoritusvastuu sekä sopimusrikkomuksen seuraamukset. Täydentävä tieto: Sopimuksen tekeminen ja kauppasopimus. Erityistieto: Erityiset sopimustyypit ja sopimusten sovittelu.

 
Suoritustavat 

Luentoja 22 h ja valmistautuminen luennoille 38 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 100 h. 3. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

 
Oppimateriaalit 

1. Luentomoniste
2. Saarnilehto, Ari: (toim.) Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet, 2000.
3. Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II, 2003.
4. Wilhelmsson, Thomas - Sevón, Leif - Koskelo, Pauliine: Kauppalain pääkohdat, 2006.
5. Halila, Heikki - Hemmo, Mika: Sopimustyypit, 2008.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Sopimusoikeus  KUULUSTELU  Matti Niemi,
Helena Sjögrén 
09.04.20to 16.15-19.15