Opintojakso

Näytä opetus
A250A0050 Ekonometrian perusteet, 6 op 
Tunniste A250A0050  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Ekonometrian perusteet  Nimilyhenne Ekonometrian pe 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Heli Arminen 
Anni Tuppura 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, KTT Heli Arminen
tutkijaopettaja, KTT Anni Tuppura

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, millaisia oletuksia ja käytänteitä regressioanalyysin taustalla on. Hän osaa tulkita ja arvioida regressioanalyysiin pohjautuvia tuloksia (eli mitä niistä voi ja mitä niistä ei voi päätellä). Hän osaa muodostaa ekonometrisen mallin ja estimoida mallin parametrit poikkileikkaus-, aikasarja- ja paneeliaineistoilla. Opiskelija osaa myös arvioida estimoitua mallia ja menetelmää sekä niihin pohjautuvien johtopäätösten luotettavuutta. Hän tunnistaa, että on olemassa erilaisia estimointimenetelmiä, ja osaa eritellä millainen menetelmä soveltuu kulloiseenkin tilanteeseen (sekä osaa tarvittaessa käyttää tilastollista testiä sopivan menetelmän valitsemiseen).

 
Sisältö 

Lineaarisen regressiomallin estimointi ja malliin liittyvien hypoteesien testaaminen. Stata-ohjelmiston käyttö ja Stata-tulosteiden tulkitseminen. Epälineaariset mallit, kvalitatiiviset selitettävät muuttujat, moniyhtälömallit ja instrumenttimuuttujat. Aikasarja- ja paneeliaineiston erikoispiirteet. Ennustaminen ja taustaoletukset.

 
Suoritustavat 

Luentoja 21 h, harjoituksia 14 h, valmistautuminen luennoille ja harjoituksiin 35 h, harjoitustyö ja/tai Moodle-tehtävät 45 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 45 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 60%, tehtävät 40%

 
Oppimateriaalit 

1. Hill, R.C. - Griffiths, W.E. - Lim, G.C.: Principles of Econometrics, 3rd or newer edition.
2. Other material handed out in Moodle.

 
Esitietovaatimukset 

A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

 
Harjoitusryhmien lukumäärä joihin ilmottaudutaan WebOodissa (Lukumäärä/Jätä tyhjäksi) 

2

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Ekonometrian perusteet  KUULUSTELU  Heli Arminen,
Anni Tuppura 
15.04.20ke 16.15-19.15