Opintojakso

Näytä opetus
A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 6 op 
Tunniste A130A0350  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät  Nimilyhenne Kvantitatiivise 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Maija Hujala 
Kaisu Puumalainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso suoritetaan ennen opintojaksoa A250A0050 Ekonometrian perusteet. Jos aiot suorittaa Ekonometrian perusteet (ajankohta: KTK 2, periodi 3),
ilmoittaudu tämän opintojakson syyslukukauden harjoitusryhmään. HUOM: Kyseinen harjoitusryhmä on vain niille, jotka aikovat osallistua opintojaksolle A250A0050 Ekonometrian perusteet. Muut opiskelijat ilmoittautuvat kevätlukukauden harjoitusryhmiin.

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

1-2 tai 3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Kaisu Puumalainen

tutkijatohtori, KTT Maija Hujala

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää kvantitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteet
- Osaa erotella kvantitatiivisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset menetelmät ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin.
- Tuntee keskeiset monimuuttujamenetelmät ja osaa soveltaa niitä aineiston analyysissä.
- Osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät kvantitatiiviset menetelmät.
- Ymmärtää ja osaa arvioida kvantitatiivisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.
- Osaa esitellä lyhyesti kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät ja tulokset seminaarissa.

 
Sisältö 

Kvantitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteet, kvantitatiivisen tutkimuksen tyypit ja tiedonhankinnan menetelmät, keskeiset monimuuttujamenetelmät (faktorianalyysi, regressioanalyysit ja lineaariset mallit), kvantitatiivisen tutkimuksen raportointi, reliabiliteetin ja validiteetin arviointi. STATA-ohjelmiston käyttö analyysissa.

 
Suoritustavat 

Luennot 21 h (itsenäisesti seurattavina videoluentoina), harjoitukset 21 h ja ryhmätyö 40 h, 1. tai 3. periodi.
Harjoitukset 6 h, seminaarit 6 h ja ryhmätyö 66 h, 2. tai 4. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. Ryhmätyön kirjallinen raportointi 75%. Ryhmätyön suullinen esitys 25%.

 
Oppimateriaalit 

Jaksot II ja VIII kirjasta Metsämuuronen, J. (2008). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. E-kirja.

 
Esitietovaatimukset 

A130A0650 Tilastollisen tutkimuksen perusteet

 
Harjoitusryhmien lukumäärä joihin ilmottaudutaan WebOodissa (Lukumäärä/Jätä tyhjäksi) 

4

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 20 (muok. 3.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät  KURSSI  Maija Hujala,
Kaisu Puumalainen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.