Opintojakso

Näytä opetus
A130A0600 Taloustieteiden matematiikka, 6 op 
Tunniste A130A0600  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Taloustieteiden matematiikka  Nimilyhenne Taloustieteiden 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Sanna Heinänen 
Olli-Pekka Hämäläinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 1

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT, Sanna Heinänen

Yliopisto-opettaja, DI, Olli-Pekka Hämäläinen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.

 
Sisältö 

Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

 
Suoritustavat 

Luentoja 42 h, laskuharjoituksia 14 h, harjoituksiin valmistautuminen 14 h, välikokeeseen valmistautuminen ja välikoe 10 h, 1. periodi.
Luentoja 42 h, laskuharjoituksia 14 h, harjoituksiin valmistautuminen 14 h, välikokeeseen valmistautuminen ja välikoe 10 h, 2. periodi.
Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.


1. välikoe 1. periodin lopussa ja 2. välikoe 2. periodin lopussa tai välikokeiden tilalla tentti.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Välikokeiden lukumäärä 

2

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 20 (muok. 3.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.