Opintojakso

Näytä opetus
A250A0200 Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op 
Tunniste A250A0200  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta  Nimilyhenne Kansainväliset 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Timo Leivo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, KTT Timo Leivo

 
Tavoitteet 

Kurssi perehdyttää opiskelijat konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuuteen, sisältöön ja tavoitteisiin. Kurssi antaa perusvalmiudet konsernitilinpäätöksen tulkintaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien osalta kurssi perehdyttää opiskelijan IFRS:n sisältämiin vaatimuksiin, eroavaisuuksiin suomalaisen ja US GAAP –normiston välillä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää konsernin käsitteen
- ymmärtää liiketapahtumien ja sisäisen omistuksen eliminoinnin sekä vähemmistön osuuden merkityksen.
- tuntee yhdistämismenetelmät
- osaa tulkita konsernin rahoituslaskelmaa.
- tuntee IFRS-standardiston taustat ja syntyhistorian
- ymmärtää laatimista ja esittämistä koskevat perusteet
- tuntee ja osaa soveltaa keskeisiä tilinpäätösstandardeja
- tietää keskeiset erot IFRS:n, Suomen kirjanpitolain ja US GAAP:n välillä.

 
Sisältö 

Konsernin käsite. Konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet. Sisäisten liiketapahtumien eliminointi. Sisäisen omistuksen eliminointi ja vähemmistöosuuden erottaminen. Osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistäminen konsernitilinpäätökseen. Konsernirakenteen muutokset. Konsernin rahoituslaskelma. IFRS-standardit. Erot eri tilinpäätösstandardien välillä.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, valmistautuminen luennoille 50 h, tenttiin valmistautuminen 82 h, tentti 3 h. 4. periodi. Kokonaismitoitus 160 h. Kurssilla on Moodle käytössä.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. Tentti 100%.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus: - Englund T., Prepula E., Riistama V. ja Tuokko Y. : Konsernitilinpäätös – kirjanpitolain mukaan. 3. uudistettu painos. WSOY, 2005 ISBN 951-0-30133-7, - Haaramo V.: IFRS-raportointi (internet: fokus.talentum.fi). Muu materiaali: - Luentomateriaali.

 
Esitietovaatimukset 

A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi, A250A0600 Rahoituksen perusteet ja A250A1050 Yritysrahoitus (suositellaan) tai A250A1051 Yritysrahoituksen perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta  KURSSI  Timo Leivo 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta  KUULUSTELU  Timo Leivo 
29.04.20ke 08.30-11.30