Opintojakso

Näytä opetus
BM20A1401 Tilastomatematiikka I, 3 op / 1.67 ov 
Tunniste BM20A1401  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Tilastomatematiikka I  Nimilyhenne Tilastomatemati 
Laajuus3 op / 1.67 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Sirkku Parviainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Sirkku Parviainen, FL, lehtori

 
Tavoitteet 

Opintojakson lopussa opiskelijan tulisi
- tuntea pääpiirteissään todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskäsitteet ja merkinnät
- osata laskea todennäköisyyksiä ja käyttää yleisimpiä todennäköisyysjakaumia
- pystyä tekemään havaintoaineistosta perusteltuja johtopäätöksiä parametrien estimoinnin ja hypoteesien testauksen muodossa
- osata sovittaa regressiomalli havaintoaineistoon kahden muuttujan välisen riippuvuuden tutkimiseksi.

 
Sisältö 

Todennäköisyyslaskentaa. Satunnaismuuttujat ja tilastolliset perusjakaumat.
Havaintoaineiston käsittely ja tilastolliset tunnusluvat. Tilastollisen päättelyn perusteet.
Parametrien estimointi. Hypoteesien testaus. Korrelaatio ja yhden selittävän muuttujan
lineaarinen regressioanalyysi. Tilastollisten ohjelmistojen käyttöä.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 21 h, 1. periodi. Itseopiskelua ja tentti 31 h. Kokonaismitoitus 80 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 100 %. Harjoitustehtävät.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste.
Hayter, A.J.: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Duxbury, 2002.
Muu luennoilla ilmoitettava lähdemateriaali.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan BM20A6700 Matematiikka I.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.