Opintojakso

Näytä opetus
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka, 5 op / 2.78 ov 
Tunniste BL20A0600  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Sähkönsiirtotekniikka  Nimilyhenne Sähkönsiirtotek 
Laajuus5 op / 2.78 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Jouni Haapaniemi 
Jarmo Partanen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.

 
Suoritusvuosi  DI 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Jarmo Partanen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. kuvata sähkövoimajärjestelmän toimintaperiaatteet, 2. selittää ja määritellä sähkövoimajärjestelmän taajuuden ja jännitteen säädön periaatteet Nordel-järjestelmän erityisominaisuudet mukaan lukien, 3. laskea silmukoidun sähkönsiirtoverkkojen tehonjaon ja vikavirrat, 4. laskea yksittäisen generaattorin staattisen ja transienttistabiilisuuden, 5. selittää tasasähkövoimansiirron perustekniikat ja sovelluskohteet, 6. esittää silmukoidun sähkönsiirtoverkon vikavirtasuojauksen toteutusperiaatteet.

 
Sisältö 

Sähkönsiirtojärjestelmän kuvaus. Taajuuden ja jännitteen säätö. Tehonjakojen, vikavirtojen ja stabiiliuden laskeminen silmukoidussa verkossa. Tasasähkövoimansiirto. Relesuojaus.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 28 h, kotitehtävät, 2. periodi. Tentti 3 (kuulustelujärjestyksenmukainen tentti TAI erikseen sovittava etätenttimahdollisuus), itsenäinen työskentely 71 h. Luennolla ohjataan aihepiirin keskeisiin oppimistavoitteisiin. Opintojakson menestyksekäs suorittaminen edellyttää aktiivista itsenäistä työskentelyä. Opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.
Kokonaismitoitus 130 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5, tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Mörsky: Voimalaitosten yhteiskäytön tekniikka (Otatieto Moniste 549).
Mörsky: Relesuojaustekniikka. (Otatieto, moniste 540).
Elovaara, Haarla: Sähköverkot I ja II. (Otatieto, 2011, ISBN 978-951-672-360-3)
Kothari, Nagrath: Modern Power System Analysis. (Tata McGaw-Hill, 2003, ISBN 0-07-049489-4).
Luentokalvot ja -videointi Moodlessa.

 
Esitietovaatimukset 

BL30A0000 Sähköiset piirit ja BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi suoritettuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Sähkönsiirtotekniikka  KUULUSTELU  Jouni Haapaniemi,
Jarmo Partanen 
25.03.20ke 16.15-19.15