Opintojakso

Näytä opetus
BH50A0500 Poltto- ja kattilatekniikan perusteet, 5 op / 2.78 ov 
Tunniste BH50A0500  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Poltto- ja kattilatekniikan perusteet  Nimilyhenne Poltto- ja katt 
Laajuus5 op / 2.78 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Juha Kaikko 
Esa Vakkilainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 2 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Professori TkT Esa Vakkilainen, Dosentti TkT Juha Kaikko

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. kuvata mitä tapahtuu polttoprosesseisssa, 2. kertoa miten eri polttoaineita käyttävät tyypillisimmät kattilat toimivat, 3. tietää vesihöyrykierron perusperiaatteet ja rakennevaihtoehdot, 4. ymmärtää haitallisten päästökaasujen muodostumisen ja tyypilliset rajoittamismenetelmät.5. Osaa määrittää kattilan hyötysuhteen ja laskea lämpövirrat lämpöpintoihin sekä palamislaskut.

 
Sisältö 

Polttoaineiden ominaisuudet. Palamisreaktioiden laskentamenetelmät. Vesihöyryjärjestelmän toiminta. Tekninensuunnittelu, kattilan hyötysuhteen määritys, lämpöpintojen lämpövirtojen japalamislaskujen laskenta. Kattilatyypit. Polttomenetelmät ja polttolaitteet. Kaasutus. Polttoaineiden ja polttomenetelmien vaikutus päästöjen muodostumiseen.


 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h ja laskuharjoituksia 12 h, 3.periodi. Harjoitus- ja laboratoriotyö. Hyväksytysti suoritettu kirjallinententti sekä ennen tenttiä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, Moodle-, harjoitus-ja laboratoriotyöt. Itsenäisen työn osuus: Harjoitustyön tekeminen 13 h. Harjoitus- ja laboratoriotöihin valmistautuminen 13 h ja selostukset 2 h. Valmistautuminen tenttiin 16 h ja tentti 3 h. Moodle työ 18 h. Materiaaliintutustuminen 41 h.
Kokonaismitoitus 130 h.


 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 70 %, harjoitus- ja laboratoriotyöt 20 %, laskuharjoitukset 10 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomonisteet. IFRF-Suomen kansallinen osasto, Poltto ja Palaminen, 2nd edition.
Teir, Sebastian, Steam Boiler Technology, 2nd ed. 2006.
Markku Huhtinen et al. Höyrykattilatekniikka, 2004.
Vakkilainen, Esa, Steam generation from Biomass, 2016.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Poltto- ja kattilatekniikan perusteet  KUULUSTELU  Juha Kaikko,
Esa Vakkilainen 
09.04.20to 16.15-19.15