Opintojakso

Näytä opetus
CT10A4000 Kandidaatintyö ja seminaari, 10 op / 5.56 ov 
Tunniste CT10A4000  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Kandidaatintyö ja seminaari  Nimilyhenne Kandidaatintyö 
Laajuus10 op / 5.56 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiLopputyö   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Antti Knutas 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

Opintojakso suoritetaan joko syksyllä periodeissa 1-2, keväällä periodeissa 3-4 tai kesällä.

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Vastuuopettaja(t) 

Apulaisprofessori, TkT Antti Knutas

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja toteuttamaan itsenäisesti akateemisen opinnäytteen muodossa toteutettavan projektityön ja raportoimaan työnsä tulokset kirjallisesti sekä suullisesti. Opiskelija osaa kerätä ja jäsentää tieteellisen kirjoitelman kannalta oleellista tietoa ja suhteuttaa oman työnsä aihepiirin maailmassa vallitsevaan nykytilaan ja ymmärtää lähdemateriaalin merkityksen työn asemoinnissa tieteelliseen keskusteluun. Lisäksi opiskelija osaa kriittisesti arvioida tuottamiensa ratkaisujen uutuusarvoa ja yleisempää sovellettavuutta, sekä ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen.

 

 

 

Suunnitellut oppimistavoitteet:

 

1. Opiskelija on osoittanut pystyvänsä tuottamaan akateemiset raami täyttävän opinnäytetyön

 

2. Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti ja tuttamaan työllensä toimivan aikataulutus suunnitelman

 

3. Opiskelija pystyy tarkastemaan lähdemateriaalia kriittisesti ja rajoittamaan sen läpikäynnin työlle oleellisiin asioihin

 

4. Opiskelija on tuottanut akateemisen opinnäytteen, joka sisältää perustellut valinnat tutkimusmetodeille

 

5. Työssä on osoitettu miten kerätty tieto analysoitu ja kuinka siitä on luotu työn tulokset ja tehty johtopäätökset

 

6. Opiskelija on osoittanut pystyvänsä määrittämään selkeät tutkimuskysymykset

 
Sisältö 

Teknologiaan ja sitä sivuaviin (tieto)teknisiin aiheisiin liittyvä itsenäinen suunnittelu- ja toteutusprojekti, josta tiedon kerääminen ja analysointi tapahtuu hyvää akateemista tapaa noudattaen. Opitun osoittaminen tapahtuu tuottamalla akateeminen opinnäyteraportti ja lisäksi opinnäytteen suunnitelma ja lopputulema esitetään kurssin seminaareissa.

 
Suoritustavat 

Työtä aloitettaessa otetaan yhteys kurssin vastuuopettajaan. Työ suoritetaan itsenäisenä työskentelynä (koulutusohjelman päätös 5.9.2019). Lisäksi suoritus sisältää seminaaritilaisuuksiin osallistumista sekä tehdyn työn ansioiden ja uutuusarvon esittelevän julkaisukelpoisen tiivistelmän tuottamisen. Seminaari suoritetaan kokonaisuudessaan yhden lukukauden aikana (syksy, kevät tai kesä). Suoritusprosessiin sisältyy mm. osallistuminen aloitusluennolle ja seminaareihin, seminaariesitelmien toteutus, alkuraportti, kandidaatintyö ja kypsyysnäyte.

 

Kuormituslaskelma: Itsenäinen työskentely 240 h, seminaarityöt 10 h, kokonaisuutena 260 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Kandidaatintyö suoritettu arvosteluperusteiden mukaisesti 100 %:sti. Opinnäyte muodostaa 80-100% kurssin loppuarvosanasta, seminaariesitykset ja hyväksytysti suoritettu kypsyysnäyte (työn tiivistelmä) osana kandidaatintyön lopullista dokumenttia muodostaa 0-20% työn loppuarvosanasta.

 
Oppimateriaalit 

Kaikki oleellinen kaikkille osallistujille yleinen oppimateriaali jaetaan kurssilla. Yksilökohtainen opiskelijan valitsemaan työhön liittyvä oppimateriaali on saatavista työn ohjaajalta / ohjaajilta.

 

LUT:n Kandidaatintyön ja kandidaatintutkielman ohjeet ovat UNI:ssa:
https://uni.lut.fi/ohjeet-ja-saannot

 

(Opiskelu > Ohjeet, säännöt ja lomakkeet > Ohjeet ja säännöt.

 
Esitietovaatimukset 

Erittäin vahva suositus, ennen opinnäytteen aloittamista suoritettuna 100 opintopistettä.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kandidaatintyö ja seminaari  KURSSI  10  Antti Knutas 
07.01.20 -17.04.20 -
ilmoittaudu Kandidaatintyö ja seminaari  KURSSI  10  Antti Knutas 
01.06.20 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.