Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Ympäristötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.
HUOM. Ympäristötekniikan perusteet suoritetaan 3.-4. periodissa.
Basics of Electric Engineering suoritetaan toisen vuoden syksyllä (TkK 2/1.-2. periodi).

Kieli- ja viestintäopinnoissa Pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Saksa 1 ja Venäjä 1, Espanja 1, Ranska 1, Chinese 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.
Lisätietoja kieliopinnoista:
https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/kieliopinnot-yliopiston-opiskelijoille

Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Sivuopinnoiksi suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:
- Energiatekniikka (EnSaM100) tai Energiatalous (LESKSoE)
- Tuotantotalous (TuKSO) tai Liiketoimintaosaaminen (KaSOLiik)
- Kemia (KeSoM200).

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Vapaasti valittavat opinnot voi vapaasti valita LUTin tarjonnasta tai sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (BH60A3601 Tekniikan kandidaatin työharjoittelu 2-8 op) (anomuksesta). Opiskelijoille on laadittu lista suositeltavista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuYmpäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2019-2020 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet