Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskennallinen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, työharjoittelua sekä muita yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja.
Huom! CS90A0012 Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet suoritetaan kolmantena vuonna (TkK 3).

Kieli- ja viestintäopinnoissa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Saksa 1 ja Venäjä 1, Espanja 1, Ranska 1, Chinese 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.
Lisätietoja kieliopinnoista:
https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/kieliopinnot-yliopiston-opiskelijoille

Laskennallinen tekniikan ja teknillisen fysiikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot valitaan kolmesta vaihtoehdosta; teknillinen matematiikka, teknillinen fysiikka tai data-analytiikka. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Teknillisen fysiikan suuntautumisvaihtoehdossa Elektroniikan perusteet A suoritetaan 2. (TkK 2) lukuvuonna. Kandidaatintyö ja seminaari sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavan jokin seuraavista kuudesta sivuopintokokonaisuudesta:
- Sähkötekniikka (SaSaM100)
- Ohjelmistotuotanto (TikSOohjtuot)
- Energiatekniikka (EnSaM100)
- Tuotantotalous (TuKSO)
- Liiketoimintaosaaminen (KaSOLiik)
- Konetekniikka (KoDSaKote)

Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa.
Sivuopintoja suositellaan suoritettavaksi toisena ja kolmantena opiskeluvuotena.

Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Vapaasti valittavat opinnot voi esitiedot huomioiden valita vapaasti LUTin tarjonnasta tai sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuLaskennallisen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatti 2019-2020 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet